Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Aquagen SQ Getinggift


MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
ALK Nordic

Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 100000 SQ-E/ml
(Vitaktig till svagt brun)

Inj.preparat för allergenspecifik immunterapi vid IgE-medierade allergiska sjukdomar/Läkemedel för diagnostik

ATC-kod: V01AA07
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Aquagen SQ

100 000 SQ_E/ml Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning
Bigift, Getinggift

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Aquagen SQ är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Aquagen SQ
3. Hur du använder Aquagen SQ
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Aquagen SQ ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Aquagen SQ är och vad det används för

 

Aquagen SQ är ett frystorkat allergenextrakt som skall lösas upp med ALK-Diluent före användning. Insektsgiftallergenet är det ämne, som framkallar den allergiska reaktionen.


Aquagen SQ används vid behandling av allergiska sjukdomar framkallade av bi- och/eller getinggift och påverkar den grundläggande orsaken till den allergiska sjukdomen. Behandlingen, som kallas allergivaccination, initieras alltid av en läkare. Läkaren kommer att informera dig om fördelarna och riskerna med behandlingen och kommer att svara dig om du har ytterligare frågor om behandlingen.


Det finns ingen speciell rekommendation för barn.


2. Vad du behöver veta innan du använder Aquagen SQ

Använd inte Aquagen SQ

Läkaren kommer att undersöka dig och vägleda dig innan behandlingen påbörjas.


Använd inte Aquagen SQ

 • om du är allergisk mot något hjälpämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du lider av sjukdomar i immunförsvaret

 • om ditt allmäntillstånd är dåligt t.ex. vid kroniska hjärt-lungsjukdomar eller njursjukdomar

Var särskilt försiktig med Aquagen SQ

 • om du har feber eller visar tecken på infektion

 • om du har haft allergiska symtom såsom hösnuva, astma eller eksem inom de senaste 3-4 dagarna

Du bör dessutom undvika stark fysisk aktivitet, varma bad, och alkoholhaltiga drycker på injektionsdagen.


Barn från fem år: begränsad information om behandlingseffekt finns. Säkerhetsdata visar ingen högre risk hos barn än hos vuxna.

Barn under fem år: läkaren bedömer omsorgsfullt behovet av behandling.


Om du brukar ha förhöjda nivåer av tryptas (tryptas är ett protein som frigörs från mastceller) i ditt blod och/eller du har mastocytos (mastocytos är ett tillstånd med ökat antal mastceller i din kropp) kan du ha en ökad risk för allergiska reaktioner vid behandling med Aquagen SQ.

Mastcell är en celltyp som producerar substanser, exempelvis histamin, som medverkar vid en allergisk reaktion.


Om du har mastocytos kan behandlingseffekten vara mindre än hos genomsnittet av patienter med geting- eller biöverkänslighet.


Om du är tveksam till något kring behandlingen eller önskar ytterligare information vänligen kontakta din läkare.

Andra läkemedel och Aquagen SQ

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Behandling med Aquagen SQ skall ej ges samtidigt med beta-receptorblockerande läkemedel.


Andra vaccinationer, exempelvis stelkrampsvaccination, bör ej utföras tidigare än en vecka före respektive en vecka efter senaste injektion med Aquagen SQ.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Behandling med Aquagen SQ skall inte påbörjas under graviditet. Om du blir gravid under behandlingen skall du tala med din läkare om riskerna med att fortsätta behandlingen.


Okänt om Aquagen SQ går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före regelbunden användning under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Aquagen SQ har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


3. Hur du använder Aquagen SQ

Allergivaccination med Aquagen SQ är en injektionsbehandling. Injektionerna ges i din arm, strax under huden. Injektionerna skall alltid ges av en läkare eller sjuksköterska.


Behandlingen sker i två faser: uppdoseringsfasen och underhållsfasen.


Uppdoseringsfasen:

Uppdosering görs efter ett av läkaren förutbestämt schema.

Injektionerna ges under uppdoseringsfasen vanligen en gång i veckan. För varje injektion ökas dosen stegvis tills högsta tolererbara dos, eller underhållsdosen 100 000 SQ-E/ml är nådd.

Uppdoseringsfasen tar vanligen 8 – 12 veckor. Om läkaren anser det ändamålsenligt kan en s.k. snabbuppdosering göras under sjukhusvistelse. Om du är mycket känslig kommer läkaren att anpassa dosökningarna efter dina behov.


Underhållsfasen:

Högsta rekommenderade underhållsdos är 1 ml av 100 000 SQ-E/ml. Underhållsdosen kan även anpassas individuellt efter din känslighet mot allergenet.

Om det föreligger en ökad risk för upprepade stick kan läkaren i samråd med patienten välja att öka underhållsdosen till 200 000 SQ-E.

När underhållsdosen är nådd sker en stegvis ökning av tidsintervallet mellan injektionerna. Intervallet ökas till 2 och 4 veckor. Därefter ges injektionerna var 4:e vecka ± 1 vecka under 3 – 5 år.


För att eventuella allergiska reaktioner skall upptäckas och kunna behandlas skall du stanna på mottagningen 30 minuter efter injektionen.

Samtidig behandling med flera allergener

Det finns möjlighet för behandling med flera allergener samtidigt.

Om du använt för stor mängd av Aquagen SQ 

Behandling med Aquagen SQ ges av en läkare. Vid eventuell överdosering övervakas och behandlas du av läkare.


Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Lokala reaktioner, såsom klåda, rodnad och svullnad, kan förekomma vid injektionsstället efter varje injektion. Andra allergiska reaktioner, såsom rodnad och svullnad i ögonen, hösnuva, nässelfeber, angioödem och allmänt obehag kan uppstå i sällsynta fall. Reaktionerna uppstår vanligtvis inom 30 minuter efter injektionen. Motsvarande reaktioner som senreaktioner kan uppstå 6-24 timmar efter injektion. Reaktionerna beror på det allergen som injicerats.


En risk för anafylaktisk chock (hosta, kräkningar, kramp och blodtrycksfall) föreligger, men är mycket sällsynt.


De allergiska reaktionerna används av läkaren för justering av dosen.


Ledsmärta och ledsvullnad har rapporterats i samband med immunterapi (förekommer hos okänt antal användare).


Vid eventuella allergiska reaktioner skall du omedelbart kontakta din läkare för att få adekvat behandling.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Aquagen SQ ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Aquagen SQ förvaras på kliniken.


Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras i kylskåp (2ºC – 8ºC). Får ej frysas. Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


Hållbarheten för bruten förpackning samt efter beredning/spädning med ALK-Diluent, vid förvaring i kylskåp, är:


Aquagen SQ Bigift

 • 100 000 SQ-E/ml: 6 månader

 • 100, 1000 och 10 000 SQ-E/ml: 2 veckor

 • 10 SQ-E/ml: 1 dag


Aquagen SQ Getinggift

 • 100 000 SQ-E/ml: 2 månader

 • 100, 1000 och 10 000 SQ-E/ml: 1 vecka

 • 10 SQ-E/ml: 1 dag


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- De aktiva substanserna är:

Aquagen SQ Bigift - Bigift

Aquagen SQ Getinggift - Getinggift


- Övriga innehållsämnen är mannitol


ALK-Diluent: Humant serum albumin, natriumklorid, natriumvätekarbonat, fenol, vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Aquagen SQ är ett frystorkat allergenextrakt som skall lösas upp med ALK-Diluent före användning.


Aquagen SQ finns som underhållsförpackning med styrkan 100 000 SQ-E/ml. Dessutom finns en separat förpackning med ALK-Diluent. Eventuellt kommer inte alla förpackningar att marknadsföras.


Aktiviteten uttrycks i enheten SQ-E/ml.


Efter upplösning med ALK-Diluent är aktiviteten per 1 ml 100 000 SQ-E.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

ALK-Abelló A/S

Bøge Allé 6-8

2970 Hørsholm

Danmark


Information lämnas av:

ALK Nordic A/S, Danmark Filial

Box 10073

434 21 Kungsbacka

tfn: 0300-185 45

fax: 0300-139 10

e-post: infose@alk.net


Denna bipacksedel ändrades senast 2014-08-08

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av