Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Xamiol®


ÄndringsmarkeringMiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
LEO Pharma

Gel 50 mikrogram/g + 0,5 mg/g
Avregistreringsdatum: 2018-01-31 (Tillhandahålls ej) (Nästan klar, färglös till svagt benvit gel)

Medel mot psoriasis

Aktiva substanser:
ATC-kod: D05AX52
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2016-02-08

Indikationer

Lokal behandling av psoriasis i hårbotten hos vuxna.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges i förteckning över hjälpämnen.


Xamiol gel är kontraindicerad vid erytrodermisk, exfoliativ och pustulös psoriasis.


P.g.a. innehållet av kalcipotriol är Xamiol gel kontraindicerat hos patienter med störningar i kalciummetabolismen (se Varningar och försiktighet).


P.g.a. innehållet av kortikosteroid är Xamiol gel kontraindicerat vid virusinfektioner (t.ex. herpes eller varicella), svamp- eller bakteriella infektioner i huden, infektioner förorsakade av parasiter, hudmanifestationer i samband med tuberkulos, perioral dermatit, hudatrofi, striae, kapillärskörhet, iktyos, acne vulgaris, acne rosacea, rosacea, sår och skador (se Varningar och försiktighet).


Dosering

Xamiol gel appliceras på aktuella hudområden en gång dagligen. Rekommenderad behandlingstid är 4 veckor.

Om det är nödvändigt att fortsätta eller upprepa behandlingen efter denna period, bör behandlingen fortsätta efter läkares bedömning och under regelbunden medicinsk övervakning.

Vid användning av läkemedel innehållande kalcipotriol bör den maximala dagliga dosen inte överstiga 15 g. Den andel av kroppsytan som behandlas med läkemedel innehållande kalcipotriol bör inte överskrida 30% (se Varningar och försiktighet).

Alla angripna hudområden i hårbotten kan behandlas med Xamiol gel. Vanligtvis räcker mellan 1 g och 4 g per dag för behandling av hårbotten (4 g motsvarar en tesked).


Särskilda patientgrupper

Nedsatt njur- och leverfunktion

Säkerheten och effekten av Xamiol gel hos patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion eller allvarliga leversjukdomar har inte utvärderats.


Pediatriska patienter

Säkerheten och effekten av Xamiol gel vid behandling av barn under 18 år har inte fastställts. Nuvarande tillgängliga data hos barn i åldern 12-17 år finns i Biverkningar och Farmakodynamik, men ingen dosrekommendation kan fastställas.


Administreringssätt

Flaskan omskakas före användning och Xamiol gel appliceras på det angripna området. Xamiol gel ska inte appliceras direkt i ansiktet eller ögonen. Händerna tvättas efter användning. För att uppnå optimal effekt, rekommenderas att inte tvätta håret omedelbart efter application av Xamiol gel. Xamiol gel bör vara kvar i hårbotten under natten eller under dagen.

Varningar och försiktighet

Effekter på endokrina systemet

Xamiol gel innehåller en potent grupp III steroid och samtidig behandling med andra steroider måste undvikas.


Biverkningar som upptäcks i samband med systemisk kortikosteroid behandling såsom hämning av binjurebarkfunktionen eller inverkan på den metaboliska kontrollen av diabetes mellitus, kan även inträffa vid topikal kortikosteroid behandling beroende på systemisk absorption.

Användning under täckande förband ska undvikas, eftersom detta ökar den systemiska absorptionen av kortikosteroider. . Applicering på stora ytor skadad hud, på slemhinnor eller i hudveck ska undvikas eftersom det ökar den systemiska absorptionen av kortikosteroider (se Biverkningar).


I en studie av patienter med omfattande psoriasis i både hårbotten och på kroppen och som behandlades med höga doser Xamiol gel (i hårbotten) och höga doser Daivobet salva (på kroppen), fann man hos 5 av 32 patienter efter 4 veckors behandling en marginell sänkning av kortisolsvaret efter provokation med adenokortikotropt hormon (ACTH) (se Farmakodynamik).


Effekter på kalciummetabolismen

P.g.a. innehållet av kalcipotriol kan hyperkalcemi uppkomma om den maximala dagliga dosen (15 g) överskrids. Serumkalcium normaliseras när behandlingen avbryts. Risken för hyperkalcemi är minimal om relevanta rekommendationer för behandling med kalcipotriol följs.


Behandling av mer än 30% av kroppsytan ska undvikas (se Kontraindikationer).


Lokala biverkningar

Xamiol gel innehåller en potent grupp III steroid och samtidig behandling med andra steroider på samma behandlingsområde måste därför undvikas.

Huden i ansiktet och underlivet är mycket känslig för kortikosteroider Läkemedlet ska inte användas på dessa områden. Patienter ska instrueras i korrekt användning av läkemedlet för att undvika kontakt med och oavsiktlig överföring till ansikte, mun och ögon. Händerna måste tvättas efter varje applikation för att undvika oavsiktlig överföring till dessa ytor.


Samtidiga hudinfektioner

Sekundärinfekterade lesioner bör behandlas med antimikrobiell terapi. Om infektionen förvärras, bör kortikosteroidbehandlingen avbrytas (se Kontraindikationer).


Utsättning av behandling

Vid avslutande av psoriasisbehandling med lokala kortikosteroider kan det föreligga risk för generaliserad pustulös psoriasis eller rebound-effekt. Medicinsk uppföljning bör därför fortsätta under perioden efter avslutad behandling.


Långtidsbehandling

Vid långtidsbehandling finns ökad risk för lokala och systemiska biverkningar av kortikosteroid. Behandlingen bör avslutas om biverkningar som är relaterade till långtidsbruk av kortikosteroid noteras (se Biverkningar).


Ej utvärderad användning

Det finns ingen erfarenhet från användning av Xamiol gel vid guttat psoriasis.


Samtidig behandling och UV-exponering

Daivobet salva för psoriasis på kroppen har använts i kombination med Xamiol gel för psoriasis i hårbotten, men det finns begränsad erfarenhet av kombinationen av Xamiol med andra lokalt verkande psoriasisprodukter på samma behandlingsyta, andra läkemedel mot psoriasis, som administreras systemiskt eller med ljusterapi.


Läkare rekommenderas att råda patienten att under behandling med Xamiol gel begränsa eller undvika överdriven exponering för naturligt eller konstgjort solljus. Lokalbehandling med kalcipotriol ska endast användas tillsammans med UV-bestrålning om läkare och patient anser att det potentiella värdet av en sådan behandling uppväger eventuella risker (se Prekliniska uppgifter).


Biverkningar av hjälpämnen

Xamiol gel innehåller butylhydroxitoluen (E 321) som ett hjälpämne, vilket kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem) eller vara irriterande för ögon och slemhinnor.

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts för Xamiol.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  C.

Data från behandling av gravida kvinnor med Xamiol gel saknas. Djurstudier med glukokortikoider har visat reproduktionstoxikologiska effekter (se Prekliniska uppgifter). Ett flertal epidemiologiska studier (med färre än 300 graviditeter) har inte uppvisat några kongenitala missbildningar hos barn till kvinnor som behandlats med kortikosteroider under graviditeten. Den potentiella risken för människa är okänd. Xamiol gel ska därför endast användas under graviditet när den förväntade fördelen uppväger den tänkbara risken.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Betametason passerar över i bröstmjölk men risk för påverkan på barnet synes osannolik med terapeutiska doser. Data vad gäller utsöndring av kalcipotriol via bröstmjölk saknas. Försiktighet bör iakttagas vid förskrivning av Xamiol gel till ammande kvinnor.

Fertilitet

Studier på råtta med perorala doser av kalcipotriol eller betametasondiproprionat visade ingen försämring av manlig och kvinnlig fertilitet (se Prekliniska uppgifter).

Trafik

Xamiol gel har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och ­använda maskiner.

Biverkningar

Den estimerade frekvensen på biverkningar är baserade på poolade analyser av data från kliniska studier inkluderade efter-godkännandet utförda säkerhets studier och spontanrapporteringar.


Den mest frekvent rapporerade biverkningen under behandlingen är pruritus.

Biverkningarna är ordnade enligt MedDRA SOC och de enskilda biverkningarna inleds med de mest frekvent rapporterade. Inom varje frekvensgrupp anges biverkningar i fallande allvarlighetsgrad.


Mycket vanliga (≥1/10)

Vanliga (≥1/100, <1/10)

Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100)

Sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000)

Mycket sällsynta (<1/10 000)


Biverkningstabell

* Hudinfektioner inkluderar bakteriell, svamp och virus hudinfektioner har rapporterats.

** Olika typer av utslag som erytema utslag och pustulösa utslag har rapporterats.

*** Sveda vid applikationsstället är inkluderat i smärta vid applikationsstället.

Infektioner och infestationer

Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100

Hudinfektion*

Follikulit

Immunsystemet

Sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000)

Överkänslighet

Ögon

Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100)

Ögonirritation

Hud och subkutan vävnad

Vanliga (≥1/100, <1/10)

Pruritus

Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100)

Exacerbation av psoriasis

Dermatit

Erytem

Utslag**

Akne

Sveda i huden

Hudirritation

Torr hud

Sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000)

Hud striae

Hud exfoliation

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100)

Smärta vid applikationsstället***

Sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000)

Rebound-effekt

Följande biverkningar anses vara relaterade till de farmakologiska klasserna kalcipotriol och betametason var för sig:


Kalcipotriol

Biverkningar inkluderar reaktioner på applikationsstället, pruritus, hudirritation, sveda och stickningar, torr hud, erythem, utslag, dermatit, eksem, försämrad psoriasis, fotosensibilitet och överkänslighetsreaktioner inkluderande mycket sällsynta fall av angioödem och ansiktsödem. Systemeffekter efter lokal applikation kan uppstå i mycket sällsynta fall och orsaka hyperkalcemi eller hyperkalciuri (se Varningar och försiktighet).


Betametason (som dipropionat)

Lokala reaktioner kan uppkomma vid topikalt bruk, framför allt under långvarig behandling, inkluderande hudatrofi, telangiektasi, striae, follikulit, hypertrikos, perioral dermatit, allergisk kontaktdermatit, depigmentering och milier.


Vid behandling av psoriasis med topikala kortikosteorider finns risk för generaliserad pustulös psoriasis.

Systemreaktioner efter lokal applikation av kortikosteroider är sällsynta hos ­vuxna, men de kan vara allvarliga. Hämning av binjurebark­funktion, katarakt, infektioner inverkan på den metaboliska kontrollen av diabetes mellitus och ökat intraokulärt tryck kan uppträda, framförallt efter långvarig behandling. Systemreaktioner förekommer mer frekvent vid behandling under ocklusion (plast, hudveck), vid behandling av stora ytor och vid långtidsbehandling (se Varningar och försiktighet).


Pediatrisk population

Inga nya händelser eller biverkningar observerades hos 109 ungdomar i åldern 12-17 år med psoriasis i hårbotten efter 8 veckors behandling med Xamiol gel. Pga storleken på studien kan emellertid inga säkra slutsatser dras för säkerhetsprofilen för Xamiol gel hos ungdomar jämfört med den hos vuxna. Se Farmakodynamik.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Behandling med doser över den rekommenderade kan förorsaka förhöjt serumkalcium, vilket snabbt normaliseras när behandlingen avbryts. Symtomen av hyperkalcemi inkluderar poyuri, förstoppning muskelsvaghet, förvirring och koma.


Överdriven långvarig användning av topikala kortikosteroider kan undertrycka hypofys-/ binjurebark¬funktionerna och resultera i sekundär binjurebarkinsufficiens som vanligtvis är reversibel. Vid sådana tillfällen är symptomatisk behandling indicerad.


Vid fall av kronisk toxicitet ska kortikosteroidbehand­lingen avslutas stegvis.


Det har rapporterats att p.g.a. felanvändning har en patient med omfattande erytroderm psoriasis som behandlades med 240 g Daivobet salva per vecka (motsvarande en daglig dos på cirka 34 g) under 5 månader (rekommenderad maximal daglig dos 15 g), utvecklat Cushing’s syndrom under behandling och sedan pustulär psoriasis efter att plötsligt ha avbrutit behandlingen.

Farmakodynamik

Kalcipotriol är en D-vitaminanalog. In vitro data antyder att kalcipotriol inducerar differentieringen och hämmar proliferationen av keratinocyter. Detta antas vara bakgrunden till dess effekt vid psoriasis.

Liksom övriga topikala kortikosteroider har betametasondipropionat anti­inflammatoriska, klådstillande, kärlsammandragande och immunosuppressiva egenskaper, dock utan att bota underliggande sjukdom. Genom ocklusion kan effekten förhöjas på grund av ökad penetration av stratum corneum. Biverknings­frekvensen ökar på grund av detta. Mekanismen för lokala steroiders allmänna anti­inflammatoriska effekt är oklar.


Binjurens gensvar på ACTH bestämdes genom mätning av kortisolnivåer i serum hos patienter med både omfattande psoriasis i hårbotten och på kroppen efter kombinationsbehandling med upp till 106 g/vecka av Xamiol gel och Daivobet salva. En marginell sänkning av kortisolsvaret 30 minuter efter ACTH-provokation sågs hos 5 av 32 patienter (15,6%) efter 4 veckors behandling och hos 2 av 11 patienter (18,2%) som fortsatte behandlingen till 8 veckor. Kortisolnivåerna i serum var normala hos alla 60 minuter efter ACTH-provokation. Ingen ändring av kalciummetabolismen sågs hos dessa patienter. Angående hämning av samspelet mellan hypotalamus, hypofys och binjurar (HPA), så innehåller denna studie därför vissa bevis för att mycket höga doser av Xamiol gel och salva kan ha en svag effekt på HPA-axeln.


Effektiviteten av behandling med Xamiol gel en gång dagligen undersöktes i två randomiserade dubbelblindade kliniska studier under 8 veckor, totalt omfattande mer än 2 900 patienter med minst lätt psoriasis i hårbotten enligt Investigator’s Global Assessment of disease severity (IGA). Jämförelse gjordes med behandling en gång dagligen med betametasondipropionat i gelvehikeln, kalcipotriol i gelvehikeln och (i en av studierna) enbart gelvehikeln. Resultat för det primära responskriteriet (inga eller mycket lätta symptom vid 8 veckor enligt IGA) visade att Xamiol gel var statistiskt signifikant mer effektivt än jämförelsepreparaten. Resultat av hur snabbt effekten sätter in visade också att Xamiol gel var statistiskt signifikant bättre än jämförelsepreparaten, baserat på liknande data registrerade efter två veckors behandling (tabell 1).


Tabell 1

% av patienterna med ingen eller mycket mild sjukdom

Xamiol gel

(n=1 108)

Betametason­-dipropionat

(n=1 118)

Kalcipotriol

(n=558)

Gel vehikel

(n=136)

1): Statistiskt signifikant mindre effektivt än Xamiol gel (P<0,001)

vecka 2

53,2%

42,8%1)

17,2%1)

11,8%1)

vecka 8

69,8%

62,5%1)

40,1%1)

22,8%1)


I en annan randomiserad investigator-blindad klinisk studie med 312 patienter som hade minst måttlig psoriasis i hårbotten enligt IGA, undersöktes användning av Xamiol gel en gång dagligen jämfört med Daivonex lösning för hårbotten två gånger dagligen under 8 veckor. Resultat för det primära responskriteriet (inga eller mycket lätta symptom vid 8 veckor enligt IGA) visade att Xamiol gel var statistiskt signifikant mer effektivt än Daivonex lösning för hårbotten.


Tabell 2

% av patienterna med ingen eller mycket mild sjukdom

Xamiol gel

(n=207)

Daivonex lösning för hårbotten (n=105)

1): Statistiskt signifikant mindre effektivt än Xamiol gel (P<0,001)

vecka 8

68,6%

31,4%1)

I en randomiserad, dubbel-blind klinisk långtidsstudie med 873 patienter som hade minst måttlig psoriasis i hårbotten (enligt IGA), undersöktes användning av Xamiol gel jämfört med kalcipotriol i gelvehikeln. Båda behandlingarna användes en gång dagligen och kunde under 52 veckor upprepas vid behov. Biverkningar som kunde relateras till långtidsanvändning av kortikosteroider i hårbotten bedömdes av en oberoende, blindad panel med dermatologer. Man fann ingen skillnad mellan behandlingsgrupperna i andelen patienter som upplevde biverkningar (2,6% i Xamiol gel gruppen och 3,0% i kalcipotriolgruppen; P=0,73). Inga fall av hudatrofi rapporterades.


Pediatrisk population

Effekten på kalcium metabolismen studerades i två okontrollerade öppna 8-veckors studier omfattade 109 ungdomar i åldrarna 12-17 år med psoriasis i hårbotten som använde upp till 69 g Xamiol per vecka. Inga händelser av hyperkalcemi rapporterades och heller inga kliniskt relevanta ändringar i kalcium i urinen. Det adrenerga svaret på ATCH provokation mättes efter 4 veckors behandling och det var milt utan kliniska manifestationer och reversibelt.

Farmakokinetik

Den systemiska exponeringen för kalcipotriol och betametasondipropionat vid lokal applikation av Xamiol gel är jämförbar med Daivobet salva hos råtta och minigris. Kliniska studier med radioaktivt märkt salva påvisar att systemisk absorption av kalcipotriol och betametason från beredningsformen Daivobet salva är mindre än 1% av administrerad dos (2,5 g) när den appliceras på normal hud (625 cm2) under 12 timmar. Applicering på psoriasisplack och under ocklusionsförband kan öka absorptionen av topikala kortikosteroider. Absorptionen genom skadad hud är cirka 24%.


Efter systemisk exponering metaboliseras båda de aktiva innehållsämnena – kalcipotriol och betametasondipropionat – snabbt och i stor utsträckning. Proteinbindningsgraden är cirka 64%. Halveringstiden i plasma efter intravenös injektion anges till 5–6 timmar. På grund av en depoteffekt i huden så pågår elimineringen efter dermal applikation under flera dagar. Betametason metaboliseras till glukuronid och sulfatestrar, främst i levern men även i njurarna. Kalcipotriol utsöndras huvudsakligen via feces (råtta och minigris) och betametasondipropionat via urin (råtta och mus). Hos råtta visade studier av vävnadsdistribution med hjälp av radioaktivt märkt kalcipotriol respektive betametasondipropionat att njurar och lever hade den högsta nivån av radioaktivitet.


Kalcipotriol och betametasondipropionat var under detektionsgränsen vid analys av blodprover från 34 patienter som behandlades för utbredd psoriasis i både hårbotten och på kroppen under 4 eller 8 veckor med både ­Xamiol gel och Daivobet salva. En metabolit av kalcipotriol och en metabolit av betametasondipropionat var kvantifierbara hos några av patienterna.

Prekliniska uppgifter

Studier med kortikosteroider på djur har visat reproduktionstoxikologiska effekter (gomspalt, skelettmissbildningar). Reproduktionstoxikologiska studier med peroral långtidsbehandling med kortikosteroider på råttor förlängde dräktigheten samt försvårade förlossningen. Dessutom observerades en minskning av antalet överlevande nyfödda, viktminskning samt sämre viktökning. Ingen påverkan på fertilitet kunde observeras. Relevansen för människa är okänd.


En dermatologisk karcinogenitetsstudie med kalcipotriol på möss och en oral karcinogenitetsstudie på råttor visade inte några särskilda risker för människa.


Fotokarcinogenitetsstudier på möss antyder att kalcipotriol kan förstärka effekten av UV-strålning och inducera hudtumörer.


En dermatologisk karcinogenitetsstudie på möss och en karcinogenitetsstudie på råttor visade inte några särskilda risker med betametasondipropionat för människa.


Ingen fotokarcinogenitetsstudie har genomförts med betametasondipropionat.


Vid hudirritationstester på kanin orsakade Xamiol gel mild till måttlig hud­irritation och lätt övergående ögonirritation.

Innehåll

1 g gel innehåller: kalcipotriol (som monohydrat) 50 mikrogram, betametason (som dipropionat) 0,5 mg, paraffinolja, polyoxipropenstearyleter, hydrerad ricinolja, butylhydroxitoluen (E 321), all-rac-α-Tokoferol.

Blandbarhet

Då blandbarhetsstudier saknas får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Betametason

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av betametason kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att betametason är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Betametason har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental risk classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)

The predicted environmental concentration is calculated according to the following formula:

PEC (µ/L) = (A×109×(100-R))/(365×P×V×D×100) = 1.5×10-6×A(100-R)

PEC = 0.010 µg/L


Where:

A = 65.63 kg (total sold amount API (independent of betamethasone derivative) in Sweden year 2015, data from IMS Health). Reduction of A may be justified based on metabolism data.

R = 0 % removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation) = 0 if no data is available. (If R‡ 0 this should be justified under the degradation section).

P = number of inhabitants in Sweden = 9×106.

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200; ECHA default value [ECHA, 2016].

D = factor for dilution of wastewater by surface water flow = 10; ECHA default value [ECHA, 2016].


Measured environmental concentrations

To our knowledge, no measured environmental concentrations exist.


Predicted no-effect concentration (PNEC)

According to the Hazardous Substance Data Bank (HSDB) [TOXNET, 2016] and US EPA ECOTOX Knowledgebase [US EPA, 2016], no ecotoxicological studies have been performed for betamethasone dipropionate and also not for betamethasone.


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

Risk of environmental impact of bethamethasone dipropionate (or betamethasone) cannot be excluded, since no ecotoxicity data are available.


Degradation


Biotic degradation

According to a screening test for ready biodegradability (the OECD 301F ready biodegradability – manometric respiromety test) only 17% biological oxygen demand (BOD) was obtained, resulting in betamethasone dipropionate not being classified as ready biodegradable [Winther-Nielsen, 2016]. However, this fraction of BOD corresponds more or less to biodegradation of the two ester groups in betamethasone dipropionate, resulting in degradation to free betamethasone, for which no data exist, to the best of our knowledge.


Abiotic degradation

Based on the structure of betamethasone dipropionate it is expected to undergo hydrolysis of the two ester groups resulting in free betamethasone.

The medicine is potentially persistent.


Bioaccumulation

Based on the experimental log KOW value of 4.07 [Hansch et al., 1995], betamethasone dipropionate has high potential for bioaccumulation. However, the experimental log KOW value for betamethasone is only 1.94 [Hansch et al., 1995], indicating a substance with low potential for bioaccumulation.


Based on the experimental log KOW value for betamethasone dipropionate, an estimated bioconcentration factor (BCF) of 225 was found [US EPA, 2012].


Unless biodegraded or hydrolyzed, the parent compound betamethasone dipropionate has high potential for bioaccumulation, whereas the suggested main degradation product betamethasone has low potential for bioaccumulation.


Other environmental fate processes

No other relevant information.


Excretion (metabolism)

No other relevant information.


PBT/vPvB assessment

Based on the experimental ready biodegradability data, the experimental log KOW value and the estimated BCF-value, there is no indication that betamethasone dipropionate or betamethasone should be neither PBT nor vPvB.


References:

Hansch, C., Leo, A., D. Hoekman. Exploring QSAR - Hydrophobic, Electronic, and Steric Constants. Washington, DC: American Chemical Society., 1995.


ECHA, European Chemicals Agency. 2016. Guidance on information requirements and chemical safety assessment – Chapter 16: Environmental exposure assessment (https://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information_requirements_r16_en.pdf)


TOXNET, United States National Library of Medicine, 2016. HSDB: https://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search2/f?./temp/~sjLqWi:3


US EPA, United States Environmental Protection Agency, 2012. Estimation Program Interface (EPI) Suite. Ver. 4.11. Available from: https://www.epa.gov/tsca-screening-tools/download-epi-suitetm-estimation-program-interface-v411


US EPA, United States Environmental Protection Agency, 2016. US EPA ECOTOX Knowledgebase: https://cfpub.epa.gov/ecotox/ 


Winther-Nielsen, M. (2016): Ready biodegradability – Manometric respirometry test with Betamethasone dipropionate. Report to: LEO Pharma A/S. DHI Denmark. Report No. 11818871. GLP Study No. 051-1109. 2016.05.17


Kalcipotriol

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av kalcipotriol kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Kalcipotriol är potentiellt persistent.
Bioackumulering: Kalcipotriol har hög potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental risk:

The total sale of active ingredient calcipotriol in Sweden 2014 was according to IMS Health (anhydrate + monohydrate) 47.34 kg. This cannot be correct as it is more than 50% of the total production of calcipotriol worldwide. It is likely that there is a factor 100 error and the actual sale of calcipotriol is 0.4734 kg. Anyway we have used the 47.34 kg in our calculations.

PEC = 1.5 x 10-6 x 47.34 x (100-0) = 0.007 µg/L

Experimental ecotoxicity data for algae, daphnia and fish are not available. Because of the lack of data it is not possible to calculate a valid PNEC and a risk of environmental impact cannot be excluded.


Degradation:

Calcipotriol is not readily biodegradable. It has been tested according to the test guideline OECD 301F and a biodegradation of -2 ± 2% was found after 28 days. (Winther-Nielsen, OECD 301F, DHI Water & Environment, 2007) [1]. Calcipotriol is therefor is potentially persistent.


Bioaccumulation:

LogPow, calcipotriol = 4.9 (Lolansen, B., Calcipotriol (MC 903) Octanol/Water Partition Coefficient, LEO Pharma A/S, 2007) [2]

As LogPow > 4 the following phrase applies: “Calcipotriol has high potential for bioaccumulation.”


References:

1. Winther-Nielsen, OECD 301F, DHI Water & Environment, 2007

2. Lolansen, B., Calcipotriol (MC 903) Octanol/Water Partition Coefficient, LEO Pharma A/S, 2007

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet: 2 år.

Hållbarhet i bruten förpackning: 3 månader.

Förvaras i skydd mot kyla. Förvara flaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Förpackningsinformation

Gel 50 mikrogram/g + 0,5 mg/g Nästan klar, färglös till svagt benvit gel
15 gram flaska (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
30 gram flaska (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
60 gram flaska (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
2 x 60 gram flaska (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av