Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Sotacor®


ReceptstatusFörmånsstatus
Bristol-Myers Squibb

Tablett 80 mg
(vit, rund med skåra)

Beta-receptorblockerare

Aktiv substans:
ATC-kod: C07AA07
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen
Bipacksedel: Information till användaren

Sotacor

80 mg Tabletter
sotalolhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.


 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Sotacor är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Sotacor
3. Hur du använder Sotacor
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Sotacor ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Sotacor är och vad det används för

 

Den aktiva substansen i Sotacor är sotalol. Den tillhör en läkemedelsgrupp som kallas betablockerare.

Sotacor motverkar störningar i hjärtrytmen genom att påverka hjärtats elektriska impulser.

Sotacor används för att behandla störningar i hjärtats rytm.


2. Vad du behöver veta innan du använder Sotacor

Ta inte Sotacor

- om du är allergisk (överkänslig) mot sotalol eller mot något av övriga innehållsämnen i Sotacor (anges i avsnitt 6).

- om du har vissa typer av störningar av hjärtats elektriska impulser, obehandlad hjärtsvikt eller chock, vissa typer av narkos, tumörer som producerar blodtryckshöjande ämnen (så kallat feokromocytom), lågt blodtryck, allvarliga störningar i blodcirkulationen i händer och fötter, astma eller andra andningsbesvär, svår njursvikt.

Var särskilt försiktig med Sotacor

Rådfråga din läkare eller apotekspersonal innan du tar Sotacor om du:

- har diabetes, då Sotacor kan dämpa tecken på för lågt blodsocker och därmed försvåra inställningen av medicindosen.

- har låg halt av magnesium eller kalium i blodet

- har nedsatt njurfunktion. En minskning av dosen kan vara nödvändig.

- har försämrad blodcirkulation i händer och fötter.


Om du drabbas av yrselattacker eller svimningsanfall, kontakta omedelbart läkare.


Sotacor kan i sällsynta fall förvärra symptomen vid psoriasis.


Före behandling med Sotacor är det viktigt att tänka på att denna typ av läkemedel kan förvärra symtomen vid hjärtsvikt och astmatiska sjukdomar.


Behandlingen med Sotacor får inte avbrytas plötsligt.

Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder eller nyligen har använt andra läkemedel, även receptfria sådana.


Sotacor kan påverka eller påverkas av vissa andra läkemedel.


Tala om för din läkare särskilt, om du använder något av nedan uppräknade läkemedel:

- läkemedel vid sjukdomar i hjärta och blodkärl, allergi, diabetes, inflammation, reumatism eller psykiska sjukdomar.

Användning av Sotacor med mat och dryck

Sotacor bör tas åtminstone 1 timme före måltid eftersom upptaget av medicinen kan minska om den tas tillsammans med mat.

Graviditet och amning

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel om du är gravid eller ammar.


Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Sotacor under graviditet.

Behandling med Sotacor ska avbrytas 48 – 72 timmar före beräknat datum för förlossning. Om detta inte är möjligt ska det nyfödda barnet noggrant övervakas 48 – 72 timmar efter födseln.


Det är möjligt att ett barn som ammas kan påverkas. Använd därför inte Sotacor under amning annat än på bestämd ordination av läkare.

Körförmåga och användning av maskiner

Sotacor påverkar vanligtvis inte reaktionerna eller körförmågan. Var uppmärksam på att det finns risk för att drabbas av trötthet och yrsel, speciellt i början av behandlingen.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Sotacor innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du använder Sotacor


Ta alltid Sotacor enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosen bestäms av läkaren, som anpassar den individuellt för dig. Vanlig startdos är 80 mg en gång dagligen eller uppdelat på två dostillfällen. Underhållsdosering är ofta 160–320 mg per dygn, fördelat på två doseringar. En del patienter kan behöva högre dosering.

Om du har tagit för stor mängd av Sotacor

Om du tagit för stor dos eller om t.ex. ett barn har fått i sig läkemedlet av misstag kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Vid överdosering kan sänkt puls eller blodtryck, andningssvårigheter samt långsam hjärtrytm förekomma. Vid mycket stora doser kan även andra störningar av hjärtfunktionen förekomma.

Om du har glömt att använda Sotacor

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du slutar att ta Sotacor

Behandling med Sotacor ska endast avslutas efter överenskommelse med läkare och utsättningen bör ske gradvis under 1–2 veckor.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Mycket vanliga biverkningar (kan drabba fler än 1 av 10 användare)

- andnöd

- bröstsmärta

- diarré

- hjärtklappning

- huvudvärk

- kraftlöshet

- kräkningar

- långsam puls

- störningar i hjärtats rytm

- sömnstörningar

- vätskeansamling (ödem)

- yrsel.


Vanliga biverkningar (kan drabba upp till 1 av 10 användare)

- depression

- domningar i händer och fötter

- feber

- gaser

- hjärtsvikt

- hudutslag

- humörsvängningar

- hörselstörningar

- illamående

- kramper

- lågt blodtryck

- magsmärta

- oro

- sexuella störningar

- smakförändringar

- sura uppstötningar

- svimning

- synstörningar

- trötthet.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Sotacor ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn. Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är sotalolhydroklorid. En tablett innehåller 80 mg sotalol.

- Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse, kolloidal vattenfri kiseldioxid, stearinsyra och magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Sotacor tabletter är vita, runda och skårade.

Förpackningsstorlekar: 30 och 100 tabletter förpackade i blister (PVC/aluminium),

100 tabletter i plastburk


Eventuellt kommer inte alla förpackningar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Bristol-Myers Squibb AB

Box 1172

171 23 Solna

Sverige


Tillverkare

FARMEA

10 rue Bouché Thomas

ZAC d´Orgemont

49007 Angers

Frankrike


Information lämnas av

Sverige:

Bristol-Myers Squibb AB


Denna bipacksedel ändrades senast 2016-10-31

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av