Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

INTELENCE


MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Janssen

Tablett 100 mg
(Tillhandahålls för närvarande ej) (Vit till benvit oval tablett med "T125" präglat på ena sidan och "100" på den andra.)

Antivirala läkemedel för systemiskt bruk , icke-nukleosidanaloger, omvänt transkriptas-hämmare

Aktiv substans:
ATC-kod: J05AG04
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

INTELENCE

100 mg tabletter
etravirin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal

 • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad INTELENCE  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar INTELENCE
3. Hur du tar INTELENCE
4. Eventuella biverkningar
5. Hur INTELENCE ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad INTELENCE  är och vad det används för

 

INTELENCE innehåller den aktiva substansen etravirin. INTELENCE tillhör en grupp läkemedel mot hiv som kallas icke-nukleosid omvänd transkriptashämmare (NNRTI).


INTELENCE är ett läkemedel som används vid behandling av infektion med humant immunbristvirus (hiv). INTELENCE verkar genom att minska mängden hiv i kroppen. Detta förbättrar immunsystemet och minskar risken för att du ska utveckla sjukdomar förknippade med hiv-infektion.


INTELENCE används i kombination med andra läkemedel mot hiv för att behandla vuxna och barn 6 år och äldre som är infekterade med hiv och som har använt andra hiv-läkemedel tidigare.


Din läkare kommer att diskutera med dig vilken läkemedelskombination som är bäst för dig.


2. Vad du behöver veta innan du tar INTELENCE

Ta inte INTELENCE

 • om du är allergisk mot etravirin eller mot något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du tar elbasvir/grazoprevir (ett läkemedel för behandling av hepatit C-infektion).

Varningar och försiktighet

Tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar INTELENCE.


INTELENCE botar inte hiv-infektion. Det utgör en del av en behandling som minskar mängden virus i blodet. Du kan fortfarande överföra hiv-smitta då du tar detta läkemedel, trots att risken minskas vid effektiv antiviral behandling. Diskutera med din läkare nödvändiga åtgärder för att undvika att smitta andra.


Personer som tar INTELENCE kan ändå utveckla infektioner eller andra sjukdomar som förknippas med hiv-infektion. Du måste fortsätta ha regelbunden kontakt med din läkare.


Äldre

INTELENCE har bara använts av ett begränsat antal patienter som är 65 år eller äldre. Om du tillhör denna åldersgrupp ska du diskutera med din läkare om du kan använda INTELENCE.


Problem med skelettet

Vissa patienter som får antiretroviral kombinationbehandling kan utveckla en skelettsjukdom som kallas osteonekros (benvävnad dör på grund av minskad blodtillförsel till benet). Exempel på riskfaktorer för att utveckla sjukdomen är; längden på den antiretrovirala kombinationsbehandlingen, användning av kortikosteroider, alkoholkonsumtion, kraftig nedsättning av immunförsvaret, högre kroppsmasseindex (BMI). Tecken på osteonekros är stelhet, värk och smärta i lederna (speciellt i höfterna, knäna och axlarna) och svårigheter att röra sig. Tala om för din läkare om du upplever några av dessa symtom.


Informera din läkare om din situation

Kontrollera följande punkter och tala om för din läkare om någon av dem gäller dig.

 • Tala om för din läkare om du får hudutslag. Om man får utslag uppträder de vanligen snart efter det att hiv-behandlingen med INTELENCE har påbörjats, och de försvinner ofta inom 1 till 2 veckor, även om man fortsätter använda läkemedlet. Under behandling med INTELENCE kan du i vissa fall utveckla en överkänslighetsreaktion (allergisk reaktion med utslag och feber men också svullnad av ansikte, tunga eller svalg, svårigheter att andas eller svälja) som eventuellt kan vara livshotande. Kontakta din läkare omedelbart om du får en överkänslighetsreaktion. Läkaren kommer att ge dig råd om hur du ska hantera symtomen och om du måste sluta ta INTELENCE. Om du har avbrutit behandlingen på grund av en överkänslighetsreaktion ska du inte återuppta behandlingen med INTELENCE.

 • Tala om för din läkare om du har eller har haft problem med levern, inklusive hepatit B och/eller C. Läkaren kan bedöma hur allvarlig din leversjukdom är innan han/hon beslutar om du kan ta INTELENCE.

 • Tala omedelbart om för din läkare om du noterar några symtom på infektion. Hos vissa patienter med framskriden hiv-infektion och som tidigare haft opportunistisk infektion kan symtom på inflammation från tidigare infektioner uppkomma snart efter att behandling mot hiv har påbörjats. Dessa symtom anses bero på en förbättring av kroppens immunsvar, som gör det möjligt för kroppen att bekämpa infektioner som kan ha funnits utan att ge några påtagliga symtom.

 • Förutom opportunistiska infektioner kan autoimmuna störningar (tillstånd där immunsystemet attackerar frisk kroppsvävnad) också förekomma efter att du börjar ta läkemedel för att behandla din hiv-infektion. Autoimmuna störningar kan inträffa flera månader efter att behandlingen påbörjades. Om du märker något symtom på infektion eller andra symtom som muskelsvaghet, svaghet som startar i händer eller fötter och som flyttar sig mot bålen, hjärtklappning, darrhänthet eller hyperaktivitet, informera din läkare omedelbart för att få nödvändig behandling.

Barn och ungdomar

Ge inte detta läkemedel till barn under 6 år eller som väger mindre än 16 kg eftersom eventuella risker och fördelar ännu inte har fastställts.

Andra läkemedel och INTELENCE

INTELENCE kan interagera med andra läkemedel. Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


I de flesta fall kan INTELENCE kombineras med hiv-läkemedel som tillhör andra läkemedelsklasser.

Det finns dock vissa kombinationer som inte rekommenderas. I andra fall kan ökad kontroll och/eller ändring av läkemedelsdosen behövas. Tala därför alltid om för din läkare vilka andra hiv-läkemedel du tar. Dessutom är det viktigt att du noga läser igenom bipacksedlarna som följer med dessa läkemedel. Följ noga läkarens anvisningar om vilka läkemedel som kan kombineras.


Det rekommenderas inte att man kombinerar INTELENCE med något av följande läkemedel:

 • tipranavir/ritonavir, efavirenz, nevirapin, rilpivirin, indinavir, nelfinavir, atazanavir/kobicistat, darunavir/kobicistat (hiv-läkemedel)

 • karbamazepin, fenobarbital, fenytoin (läkemedel för att förhindra krampanfall)

 • rifampicin, eftersom det inte får användas tillsammans med så kallade boostrade proteashämmare, och rifapentin (läkemedel för behandling av vissa infektioner såsom tuberkulos)

 • produkter som innehåller Johannesört (Hypericum perforatum) (ett växtbaserat läkemedel mot depression)

 • daklatasvir, simeprevir (läkemedel för behandling av hepatit C-infektion).


Om du använder något av dessa medel ska du be din läkare om råd.


Effekterna av INTELENCE eller andra läkemedel kan påverkas om du tar INTELENCE tillsammans med något av följande läkemedel. Tala om för din läkare om du tar:

 • amiodaron, bepridil, digoxin, disopyramid, flekainid, lidokain, mexiletin, propafenon och kinidin (läkemedel för behandling av vissa hjärtsjukdomar, t.ex. onormal hjärtrytm)

 • warfarin (ett läkemedel som används för att minska blodets förmåga att levra sig). Din läkare kan behöva ta blodprov för kontroll av detta.

 • flukonazol, itrakonazol, ketokonazol, posakonazol, vorikonazol (läkemedel mot svampinfektioner)

 • klaritromycin, rifabutin (antibiotika)

 • artemether/lumefantrin (ett läkemedel mot malaria)

 • diazepam (läkemedel mot sömnproblem och/eller ångest)

 • dexametason (ett kortisonläkemedel som används vid ett flertal tillstånd, t.ex. inflammation och allergiska reaktioner)

 • boceprevir (ett läkemedel för behandling av hepatit C-infektion)

 • atorvastatin, fluvastatin, lovastatin, rosuvastatin, simvastatin (kolesterolsänkande läkemedel)

 • ciklosporin, sirolimus, takrolimus (läkemedel som dämpar immunsystemet)

 • sildenafil, vardenafil, tadalafil (läkemedel mot erektionsproblem och/eller högt blodtryck i blodkärlen i lungorna).

 • klopidogrel (ett läkemedel som förhindrar bildningen av blodproppar).


Graviditet och amning

Tala omedelbart om för din läkare om du är gravid. Gravida kvinnor ska inte ta INTELENCE om inte läkare speciellt har ordinerat det.

Hiv-infekterade mödrar får inte amma eftersom det finns risk för att barnet infekteras med hiv.

Körförmåga och användning av maskiner

Du ska inte köra bil eller använda maskiner om du känner dig sömnig eller yr efter att ha tagit dina mediciner.

INTELENCE innehåller laktos

INTELENCE tabletter innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du tar INTELENCE

Ta alltid INTELENCE enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Användning hos vuxna

Rekommenderad dos av INTELENCE är två tabletter två gånger dagligen.

På morgonen, ta två INTELENCE tabletter à 100 milligram efter måltid.

På kvällen, ta två INTELENCE tabletter à 100 milligram efter måltid.


Användning hos barn och ungdomar 6 år och äldre som väger minst 16 kg

Läkaren kommer att bestämma den rätta dosen baserad på barnets vikt.

Läkaren kommer att informera dig om exakt hur mycket INTELENCE som barnet ska ta.


Sluta inte ge barnet denna medicin utan att ha pratat med barnets läkare.


De andra hiv-läkemedlen som används tillsammans med INTELENCE ska tas av barnet enligt rekommendation av barnets läkare.


Anvisning för alla patienter hur INTELENCE ska tas

Det är viktigt att du tar INTELENCE efter en måltid. Om du tar INTELENCE på tom mage tas bara halva mängden INTELENCE upp av kroppen. Följ läkarens råd vilken typ av måltid du ska ta med INTELENCE.


Svälj INTELENCE tabletten (tabletterna) hela med ett glas vatten. Tugga inte tabletten (tabletterna).

 • Om du inte kan svälja INTELENCE tabletten (tabletterna) hela kan du göra enligt följande:

  • placera tabletten (tabletterna) i 5 ml vätska (1 tesked), eller åtminstone tillräcklig mängd vätska för att täcka läkemedlet,

  • rör om väl tills vattnet ser mjölkaktigt ut;

  • om så önskas, tillsätt mer vatten eller alternativt apelsinjuice eller mjölk (placera inte tabletterna i apelsinjuice eller mjölk utan att först tillsätta vatten);

  • drick omedelbart,

  • skölj glaset flera gånger med vatten, apelsinjuice eller mjölk och svälj all vätska efter varje sköljning för att säkerställa att du tar hela dosen.

 • Använd inte varma (> 40 °C) eller kolsyrade drycker när du tar INTELENCE tablett (tabletter).


Hur du öppnar det barnsäkra locket

Hur du öppnar det barnsäkra locket

Plastburken har ett barnskyddande lock och ska öppnas enligt följande:

 • Håll skruvlocket nedtryckt och vrid det samtidigt moturs.

 • Ta av locket.


Om du har tagit för stor mängd av INTELENCE

Kontakta omedelbart läkare eller apotekspersonal. De mest förekommande biverkningarna hos INTELENCE är hudutslag, diarré illamående och huvudvärk (se avsnitt 4 “Eventuella biverkningar”).

Om du har glömt att ta INTELENCE

Om du märker detta inom 6 timmar efter den tidpunkt då du brukar ta INTELENCE ska du ta tabletterna så snart som möjligt. Ta alltid tabletten (tabletterna) efter måltid. Ta sedan nästa dos som vanligt. Om du märker det senare än efter 6 timmar, hoppa då över den dosen och ta nästa dos som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta INTELENCE

Sluta inte ta INTELENCE utan att först ha talat med din läkare. Hiv-behandling kan öka känslan av välbefinnande. Även om du känner dig bättre ska du inte sluta ta INTELENCE eller dina andra hiv-läkemedel. Att göra så kan öka risken för att viruset utvecklar resistens. Tala först med din läkare.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Under hiv-behandling kan viktökning och ökade nivåer av lipider och glukos i blodet förekomma. Detta hänger delvis ihop med återställd hälsa och livsstil, men när det gäller blodlipider kan det ibland finnas ett samband med hiv-läkemedlen. Läkaren kommer att göra tester för att hitta sådana förändringar.


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Förekomsten av biverkningar förknippade med INTELENCE redovisas nedan.


Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 10 användare)

 • hudutslag. Utslagen är normalt lindriga till måttliga. I sällsynta fall har mycket svåra hudutslag som eventuellt kan vara livshotande rapporterats. Därför är det viktigt att du omedelbart kontaktar läkare om du får utslag. Läkaren kommer att ge dig råd om hur du ska hantera symtomen och om du måste sluta ta INTELENCE.


Vanliga biverkningar (förekommer hos upp till 1 av 10 användare)

 • huvudvärk, stickningar eller smärta i händer eller fötter, domningar, trötthet, sömnlöshet, ångest;

 • diarré, illamående, kräkningar, halsbränna, buksmärta, inflammation i magen, gasbildning;

 • njursvikt, högt blodtryck, hjärtinfarkt, diabetes;

 • nattliga svettningar.


Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos upp till 1 av 100 användare)

 • kärlkramp, oregelbunden hjärtrytm;

 • känselbortfall i huden, dåsighet, darrningar, svimning, sömnighet, minnesförlust, kramper, stroke, uppmärksamhetsstörning;

 • dimsyn, yrsel, tröghet;

 • andningssvårigheter;

 • muntorrhet, inflammation i munnen, kväljningar, förstoppning, uppspänd buk, inflammation i bukspottkörteln, blodkräkning, aptitminskning;

 • ymnig svettning, klåda, torr hud, svullnad av ansikte och/eller svalg;

 • allergiska reaktioner (överkänslighet), symtom på infektion (t.ex. förstorade lymfkörtlar och feber);

 • leverproblem, som t.ex. hepatit (inflammation i levern);

 • bröstsvullnad hos män;

 • sömnstörningar, avvikande drömmar, förvirring, desorientering, nervositet;


Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

 • allvarliga överkänslighetsreaktioner kännetecknade av utslag förenat med feber och organinflammation såsom hepatit (inflammation i levern).


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur INTELENCE ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och på burken efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras i originalburken. Tillslut burken väl. Fuktkänsligt. Burken innehåller tre små påsar (torkmedel) för att hålla tabletterna torra. Dessa påsar ska ligga kvar i burken hela tiden och får inte ätas.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är etravirin. Varje tablett INTELENCE innehåller 100 mg etravirin.

 • Övriga innehållsämnen är hypromellos, mikrokristallin cellulosa, kolloidal vattenfri kiseldioxid, kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat och laktos (som monohydrat).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Detta läkemedel är en vit till benvit, oval tablett, med ”T125” på ena sidan och "100" på den andra.

Plastburk innehållande 120 tabletter och 3 påsar med torkmedel.

Innehavare av godkännande för försäljning

Janssen Cilag International NV, Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgien


Tillverkare

Janssen Cilag SpA, Via C. Janssen, 04100 Borgo San Michele, Latina, Italien


Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:


Sverige

Janssen-Cilag AB

Box 4042

SE-16904 Solna

Tel: +46 8 626 50 00


Denna bipacksedel ändrades senast  07/2017.

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av