Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

PREZISTA®


MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Janssen

Filmdragerad tablett 400 mg
(Ljusorange, oval tablett 19,1 mm med "400MG" tryckt på ena sidan och "TMC" på andra sidan.)

Virushämmande medel för systemiskt bruk, proteashämmare.

Aktiv substans:
ATC-kod: J05AE10
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

PREZISTA

400 mg filmdragerade tabletter
darunavir

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad PREZISTA är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar PREZISTA
3. Hur du tar PREZISTA
4. Eventuella biverkningar
5. Hur PREZISTA  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad PREZISTA är och vad det används för

 

Vad PREZISTA är

PREZISTA innehåller den aktiva substansen darunavir. PREZISTA är ett antiretroviralt läkemedel som används vid behandling av infektion med humant immunbristvirus (HIV). Det tillhör en grupp läkemedel som kallas proteashämmare. PREZISTA verkar genom att minska mängden HIV i din kropp. Detta förbättrar ditt immunsystem och minskar risken att utveckla sjukdomar förknippade med HIV-infektion.


Vad används det för

PREZISTA 400 mg tabletter används för att behandla vuxna och barn (3 år och uppåt och som väger minst 40 kg) som är infekterade med HIV och

 • som inte har använt antiretrovirala läkemedel tidigare.

 • hos vissa patienter som har använt antiretrovirala läkemedel tidigare (din läkare avgör detta)


PREZISTA måste tas i kombination med en låg dos kobicistat eller ritonavir och andra HIV-läkemedel. Din läkare kommer att diskutera med dig vilken läkemedelskombination som är bäst för dig.


2. Vad du behöver veta innan du tar PREZISTA

Ta inte PREZISTA

 • om du är allergisk mot darunavir eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6) eller mot kobicistat eller ritonavir.

 • om du har allvarlig leversjukdom. Tala med din läkare om du är osäker på hur allvarlig din leversjukdom är. Ytterligare tester kan vara nödvändiga.


Kombinera inte PREZISTA med något av följande läkemedel

Om du tar något av dessa, fråga din läkare om du kan byta till ett annat läkemedel.


Läkemedel

Användningsområde för läkemedlet

Avanafil

för att behandla erektionsproblem

Astemizol eller terfenadin

för att behandla allergisymtom

Triazolam och midazolam som tas via munnen

för att hjälpa dig att sova och/eller för att lindra ångest

Cisaprid

för att behandla vissa magproblem

Kolkicin (om du har njur- och/eller leverproblem)

för att behandla gikt eller familjär medelhavsfeber

Lurasidon, pimozid, kvetiapin eller sertindol

för att behandla psykiatriska tillstånd

Ergotaminalkaloider som ergotamin, dihydroergotamin, ergonovin och metylergometrin (metylergonovin)

för att behandla migrän och huvudvärk

Amiodaron, bepridil, dronedaron, kinidin, ranolazin och systemiskt lidokain

för att behandla vissa hjärtsjukdomar, t.ex. oregelbunden hjärtrytm

Lovastatin och simvastatin

för att sänka kolesterolnivåerna

Rifampicin

för att behandla vissa infektioner såsom tuberkulos

Kombinationspreparatet lopinavir/ritonavir

detta läkemedel mot HIV tillhör samma klass som PREZISTA

Elbasvir/grazoprevir

för att behandla hepatit C-infektion

Alfuzosin

för behandling av förstorad prostata

Sildenafil

för behandling av högt blodtryck i blodkärlen i lungorna.

Tikagrelor

för att förhindra att blodplättarna klumpar ihop sig vid behandling av patienter som har haft en hjärtinfarkt


Ta inte PREZISTA tillsammans med produkter som innehåller Johannesört (Hypericum perforatum).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar PREZISTA.


PREZISTA botar inte HIV-infektion. Du kan fortfarande överföra hiv-smitta då du tar detta läkemedel, trots att risken minskas vid effektiv antiviral behandling. Diskutera med din läkare nödvändiga åtgärder för att undvika att smitta andra.


Personer som tar PREZISTA kan fortfarande utveckla infektioner eller andra sjukdomar som förknippas med HIV-infektion. Du måste fortsätta att ha regelbunden kontakt med läkare.


Personer som tar PREZISTA kan utveckla hudutslag. I sällsynta fall kan ett utslag bli allvarligt eller potentiellt livshotande. Kontakta alltid din läkare om du utvecklar utslag.


Utslag (vanligen milda eller måttliga) kan förekomma mer frekvent hos patienter som tar både PREZISTA och raltegravir (vid HIV-infektion) än hos patienter som tar endera av dessa läkemedel.


PREZISTA har bara använts av ett begränsat antal patienter som är 65 år eller äldre. Om du tillhör denna åldersgrupp ska du diskutera med din läkare om du kan använda PREZISTA.


Informera din läkare om din situation FÖRE och UNDER din behandling

Kontrollera följande punkter och berätta för din läkare om någon av dessa gäller dig.

 • Tala om för din läkare om du tidigare har haft problem med levern, inklusive hepatit B- eller C-infektion. Läkaren kan bedöma hur allvarlig din leversjukdom är innan han/hon beslutar om du kan ta PREZISTA.

 • Tala om för din läkare om du har diabetes. PREZISTA kan öka sockernivåerna i blodet.

 • Tala omedelbart om för din läkare om du noterar några symtom på infektion (till exempel förstorade lymfknutor eller feber). Hos vissa patienter med framskriden HIV-infektion och som tidigare haft opportunistisk infektion kan tecken och symtom på inflammation från tidigare infektioner uppkomma kort efter att behandlingen med HIV-läkemedel påbörjats. Man tror att dessa symtom beror på en förbättring av kroppens immunsvar, som gör det möjligt för kroppen att bekämpa infektioner som kan ha funnits utan att ge tydliga symtom.

 • Förutom opportunistiska infektioner kan autoimmuna störningar (tillstånd där immunsystemet attackerar frisk kroppsvävnad) också förekomma efter att du börjar ta läkemedel för att behandla din hiv-infektion. Autoimmuna störningar kan inträffa flera månader efter att behandlingen påbörjades. Om du märker något symtom på infektion eller andra symtom som muskelsvaghet, svaghet som startar i händer eller fötter och som flyttar sig mot bålen, hjärtklappning, darrhänthet eller hyperaktivitet, informera din läkare omedelbart för att få nödvändig behandling.

 • Tala om för din läkare om du har blödarsjuka. PREZISTA kan öka risken för blödningar.

 • Tala om för din läkare om du är allergisk mot sulfonamider (som t.ex. används för att behandla vissa infektioner).

 • Tala om för din läkare om du märker av problem med muskler och skelett. Vissa patienter som tar antiviral kombinationsbehandling kan utveckla en skelettsjukdom som kallas osteonekros (död benvävnad på grund av förlust av blodtillförsel till skelettet). Längden på den antivirala kombinationsbehandlingen, användning av kortikosteroider, alkoholkonsumtion, grav immunsuppression (kraftigt nedsatt immunförsvar) och högt BMI (body mass index), kan vara några av de många riskfaktorerna för att utveckla sjukdomen. Tecken på osteonekros är stela och värkande leder (speciellt i höft, knä och skuldra) och svårigheter att röra sig. Om du märker några av dessa symtom ska du kontakta din läkare.

Barn och ungdomar

PREZISTA 400 mg tabletter ska inte användas av barn under 3 år eller som väger mindre än 40 kg.

Andra läkemedel och PREZISTA

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel.


Det finns vissa läkemedel som du inte får kombinera med PREZISTA. Dessa anges ovan under rubriken ”Kombinera inte PREZISTA med något av följande läkemedel”.


I de flesta fall kan PREZISTA kombineras med läkemedel mot HIV som tillhör andra klasser (t.ex. NRTI-preparat (nukleosidanaloger), NNRTI-preparat (icke nukleosidanaloger), CCR5-antagonister och FI-preparat (fusionshämmare). PREZISTA tillsammans med kobicistat eller ritonavir har inte testats med alla PI-preparat (proteashämmare), och får inte användas tillsammans med andra HIV-PI–preparat. I vissa fall kan doseringen av andra läkemedel behöva ändras. Tala därför alltid om för din läkare om du tar andra läkemedel mot HIV och följ noggrant läkarens anvisningar om vilka läkemedel som kan kombineras.


Effekten av PREZISTA kan minska om du tar något av följande läkemedel. Tala om för din läkare om du tar:

 • fenobarbital, fenytoin (för att förhindra krampanfall)

 • dexametason (kortikosteroid)

 • efavirenz (mot HIV-infektion)

 • telaprevir, boceprevir (mot hepatit C-infektion)

 • rifapentin, rifabutin (läkemedel för att behandla vissa infektioner, t.ex. tuberkulos)

 • saquinavir (mot HIV-infektion).


Effekterna av andra läkemedel kan påverkas om du tar PREZISTA. Tala om för din läkare om du tar:

 • amlodipin, diltiazem, disopyramid, karvediol, felodipin, flekainid, metoprolol, mexiletin, nifedipin, nikardipin, propafenon, timolol, verapamil (mot hjärtsjukdom) eftersom behandlingseffekten eller biverkningarna av dessa läkemedel kan öka.

 • apixaban, dabigatranetexilat, rivaroxaban, warfarin (för att minska blodets koagulering) eftersom deras behandlingseffekt eller biverkningar kan förändras; din läkare kanske måste kontrollera ditt blod.

 • östrogenbaserade hormonella preventivmedel eller hormonell ersättningsbehandling. PREZISTA kan minska deras effekt. Om dessa används som preventivmetod rekommenderas alternativa icke-hormonella preventivmetoder.

 • atorvastatin, pravastatin, rosuvastatin (för att sänka kolesterolnivåerna). Risken för muskelsjukdomar kan vara ökad. Din läkare kommer att utvärdera vilken kolesterolsänkande behandling som passar din specifika situation bäst.

 • klaritromycin (antibiotika)

 • ciklosporin, everolimus, takrolimus, sirolimus (för att behandla immunsystemet) eftersom behandlingseffekten eller biverkningarna av dessa läkemedel kan vara ökade. Din läkare kan vilja göra ytterligare tester.

 • kortikosteroider inklusive betametason, budesonid, flutikason, mometason, prednison, triamcinolon. Dessa läkemedel används för att behandla allergier, astma, inflammatoriska tarmsjukdomar, inflammation i ögon, leder och muskler samt andra inflammatoriska tillstånd. Om alternativa läkemedel inte kan användas ska dessa läkemedel bara användas efter medicinsk utvärdering och under noggrann kontroll av din läkare med avseende på biverkningar av kortikosteroider.

 • buprenorfin/naloxon (läkemedel för att behandla opioidberoende)

 • salmeterol (läkemedel för att behandla astma).

 • artemeter/lumefantrin (ett kombinationspreparat mot malaria)

 • dasatinib, everolimus, nilotinib, vinblastin, vinkristin (för att behandla cancer)

 • sildenafil, tadalafil, vardenafil (för erektionsproblem eller för att behandla en lungsjukdom som kallas pulmonell arteriell hypertension)

 • simeprevir (för att behandla hepatit C-infektion).


Doseringen av andra läkemedel kan behöva ändras eftersom antingen deras egen eller PREZISTA:s behandlingseffekt eller biverkningar kan påverkas om de kombineras. Tala om för din läkare om du tar:

 • alfentanil (kraftigt och kortverkande smärtstillande läkemedel för injektion som används vid operationer)

 • digoxin (för att behandla vissa hjärtsjukdomar)

 • klaritromycin (antibiotika)

 • ketokonazol, itrakonazol, flukonazol, posakonazol, klotrimazol (för att behandla svampinfektioner). Vorikonazol ska endast tas efter medicinsk utvärdering.

 • rifabutin (mot bakterieinfektioner)

 • sildenafil, vardenafil, tadalafil (mot erektionsproblem eller högt blodtryck i blodkärlen i lungorna)

 • amitriptylin, desipramin, imipramin, nortriptylin, paroxetin, sertralin, trazodon (för att behandla depression och ångest)

 • maravirok (för att behandla HIV-infektion)

 • metadon (för att behandla opiatberoende)

 • karbamazepin (för att förhindra krampanfall eller för att förhindra vissa typer av nervsmärta)

 • kolkicin (för att behandla gikt eller familjär medelhavsfeber)

 • bosentan (för att behandla högt blodtryck i blodkärlen i lungorna)

 • buspiron, klorazepat, diazepam, estazolam, flurazepam, midazolam som inte tas via munnen, zoldipem (lugnande medel)

 • perfenazin, risperidon, tioridazin (för att behandla psykiatriska tillstånd)

 • metformin (för att behandla typ 2 diabetes).


Detta är inte en fullständig lista över läkemedel. Informera din läkare om alla läkemedel som du tar.

PREZISTA med mat och dryck

Se avsnitt 3 “Hur du tar PREZISTA”.

Graviditet och amning

Tala omedelbart om för din läkare om du är gravid eller ammar. Gravida eller ammande mödrar får inte ta PREZISTA om inte läkare speciellt har ordinerat det. HIV-infekterade kvinnor får inte amma sina barn eftersom det både finns en risk att barnet blir infekterat med HIV genom bröstmjölken och eftersom man inte vet hur läkemedlet påverkar ditt barn.

Körförmåga och användning av maskiner

Använd inte maskiner eller kör bil om du känner dig yr efter att du tagit PREZISTA.

PREZISTA tabletter innehåller para-orange (E110) 

som kan orsaka allergiska reaktioner.


3. Hur du tar PREZISTA

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

Även om du känner dig bättre ska du inte sluta ta PREZISTA och kobicistat eller ritonavir utan att tala med din läkare.


Efter att behandlingen har påbörjats får dosen eller doseringsformen inte ändras eller behandlingen avslutas utan instruktioner från din läkare.


PREZISTA 400 mg tabletter ska endast användas för att uppnå doseringen 800 mg en gång dagligen.


Dosering för vuxna som inte har tagit antiretrovirala läkemedel tidigare (din läkare avgör detta)

Vanlig dos av PREZISTA är 800 mg (2 tabletter innehållande 400 mg PREZISTA eller 1 tablett innehållande 800 mg PREZISTA) en gång dagligen. Du måste ta PREZISTA varje dag och alltid tillsammans med 150 mg kobicistat eller 100 mg ritonavir och med mat. PREZISTA kan inte fungera ordentligt utan kobicistat eller ritonavir och mat. Du måste äta en måltid eller ett mellanmål högst 30 minuter innan du tar PREZISTA och kobicistat eller ritonavir. Typen av mat är inte viktig. Även om du känner dig bättre ska du inte sluta att ta PREZISTA och kobicistat eller ritonavir utan att tala med din läkare.


Bruksanvisning för vuxna

 • Ta två tabletter på 400 mg samtidigt, en gång per dag, varje dag.

 • Ta alltid PREZISTA tillsammans med 150 mg kobicistat eller 100 mg ritonavir.

 • Ta PREZISTA tillsammans med mat.

 • Svälj tabletterna med dryck, t.ex. vatten eller mjölk.

 • Ta de andra HIV-läkemedlen som du använder tillsammans med PREZISTA och kobicistat eller ritonavir enligt din läkares ordination.

 • PREZISTA 100 mg/ml oral suspension har utvecklats för behandling av barn men kan också användas till vuxna i vissa fall.


Dosering för vuxna som har tagit antiretrovirala läkemedel tidigare (din läkare avgör detta)

Dosen är antingen:


 • 800 mg PREZISTA (2 tabletter innehållande 400 mg PREZISTA eller 1 tablett innehållande 800 mg PREZISTA) tillsammans med 150 mg kobicistat eller 100 mg ritonavir en gång dagligen.

ELLER

 • 600 mg PREZISTA (2 tabletter innehållande 300 mg PREZISTA eller 1 tablett innehållande 600 mg PREZISTA) tillsammans med 100 mg ritonavir två gånger dagligen.

Diskutera med din läkare om vilken dosering som är bäst för dig.


Dosering för barn från 3 år som väger minst 40 kg och som inte har tagit antiretrovirala läkemedel tidigare (ditt barns läkare avgör detta)

 • Vanlig dos är 800 mg PREZISTA (2 tabletter innehållande 400 mg PREZISTA eller 1 tablett innehållande 800 mg PREZISTA) tillsammans med 100 mg ritonavir en gång dagligen.


Dosering för barn från 3 år som väger minst 40 kg och som har tagit antiretrovirala läkemedel tidigare (ditt barns läkare avgör detta)

Dosen är antingen:

 • Vanlig dos är 800 mg PREZISTA (2 tabletter innehållande 400 mg PREZISTA eller 1 tablett innehållande 800 mg PREZISTA) tillsammans med 100 mg ritonavir en gång per dag.


  ELLER

 • 600 mg PREZISTA (2 tabletter innehållande 300 mg PREZISTA eller 1 tablett innehållande 600 mg PREZISTA) tillsammans med 100 mg ritonavir två gånger per dag.


Diskutera med din läkare vilken som är rätt dos för dig.


Instruktioner för barn från 3 år som väger minst 40 kg

 • Ta 800 mg PREZISTA (2 tabletter innehållande 400 mg PREZISTA eller 1 tablett innehållande 800 mg PREZISTA) vid samma tillfälle, en gång dagligen, varje dag.

 • Ta alltid PREZISTA tillsammans med 100 mg ritonavir

 • Ta PREZISTA med mat

 • Svälj tabletterna med en dryck såsom vatten eller mjölk

 • Ta dina andra HIV-läkemedel som används i kombination med PREZISTA och ritonavir enligt rekommendation från din läkare


Hur du öppnar det barnskyddande locket


Barnsäkert lock

Plastflaskan har ett barnskyddande lock och ska öppnas enligt följande:

 • Tryck ned plastkorken samtidigt som du vrider den moturs.

 • Ta bort locket.


Om du har tagit för stor mängd av PREZISTA

Kontakta omedelbart läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Om du har glömt att ta PREZISTA

Om du märker detta inom 12 timmar skall du ta tabletterna omedelbart. Ta alltid tabletterna med kobicistat eller ritonavir och mat. Om du märker det senare än 12 timmar efter missad dos ska du hoppa över tabletterna och ta nästa dos som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Sluta inte ta PREZISTA utan att tala med din läkare

HIV-behandling kan öka känslan av välbefinnande. Även om du känner dig bättre ska du inte sluta ta PREZISTA. Tala först med din läkare.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Under hiv-behandling kan viktökning och ökade nivåer av lipider och glukos i blodet förekomma. Detta hänger delvis ihop med återställd hälsa och livsstil, men när det gäller blodlipider kan det ibland finnas ett samband med hiv-läkemedlen. Läkaren kommer att göra tester för att hitta sådana förändringar.


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Tala om för din läkare om du drabbas av någon av följande biverkningar:

Leverproblem som ibland kan vara allvarliga har rapporterats. Din läkare bör ta blodprov innan behandling med PREZISTA påbörjas. Om du har kronisk hepatit B- eller C-infektion bör din läkare ta blodprov oftare för att du har en ökad risk att utveckla leverproblem. Tala med din läkare om tecken och symtom på leverproblem. Dessa kan inkludera gulfärgning av huden eller ögonvitorna, mörk (tefärgad) urin, blek avföring (tarmrörelser), illamående, kräkningar, aptitlöshet, eller smärta, värk eller känslighet på höger sida under revbenen .


Hudutslag (oftare vid användning i kombination med raltegravir), klåda. Utslagen är vanligen milda till måttliga. Ett hudutslag kan också vara ett symptom på en sällsynt svår situation. Det är därför viktigt att du kontaktar läkare om du får hudutslag. Din läkare kommer att råda dig hur man handskas med dina symtom eller om PREZISTA måste stoppas.


Andra kliniskt relevanta allvarliga biverkningar var diabetes (vanliga) och inflammation i bukspottkörteln (mindre vanliga).


Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos mer än 1 av 10 användare)

 • diarré.


Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

 • kräkning, illamående, magont eller uppspändhet, matsmältningsbesvär, gasbildning

 • huvudvärk, trötthet, yrsel, dåsighet, domningar, stickningar eller smärta i händer och fötter, kraftlöshet, svårighet att somna


Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • bröstsmärta, förändringar på EKG (elektrokardiogram), snabba hjärtslag

 • nedsatt eller onormal känslighet i huden, stickningar, uppmärksamhetsstörning, minnesförlust, balansproblem

 • andningssvårigheter, hosta, näsblod, irritation i svalg

 • inflammation i magen eller munnen, halsbränna, ulkning, torr mun, obehag från buk, förstoppning, rapning

 • njursvikt, njurstenar, svårighet att urinera, täta eller rikliga urineringar, ibland nattetid

 • nässelutslag, allvarlig svullnad av hud eller andra vävnader (oftast läppar eller ögon), eksem, överdrivna svettningar, nattliga svettningar, håravfall, akne, fjällande hud, färgning av naglarna

 • muskelsmärta, muskelkramper eller muskelsvaghet, smärta i extremiteter, osteoporos

 • försämrad sköldkörtelfunktion. Detta kan man se i ett blodprov.

 • högt blodtryck, blodvallning

 • röda eller torra ögon

 • feber, svullnad i benen på grund av vätska, olustkänsla, irritabilitet, smärta

 • symptom på infektion, herpes simplex

 • erektionsstörning, förstoring av bröst

 • sömnproblem, sömnighet, depression, ångest, onormala drömmar, minskad sexualdrift.


Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

 • en reaktion som kallas DRESS [allvarliga utslag som kan följas av feber, trötthet, svullnad av ansikte eller lymfkörtlar, ökade eosinofiler (typ av vita blodkroppar), effekt på lever, njure eller lunga]

 • hjärtinfarkt, eller långsamma hjärtslag, hjärtklappning

 • synrubbning

 • frossbrytningar, känner sig onormal

 • förvirringstillstånd eller desorientering, förändrat humör, rastlöshet

 • svimning, epileptiska anfall, förändrat eller förlorat smaksinne

 • munsår, blodkräkning, inflammation i läpparna torra läppar, beläggning på tungan

 • rinnande näsa

 • hudförändringar, torr hud

 • stelhet i muskler eller leder, ledvärk med eller utan inflammation

 • förändringar av vissa blodvärden. Dessa kan ses på resultaten av blod- och urinprover. Din läkare kommer att förklara detta för dig. Exempel är: ökning av vissa vita blodkroppar.


Vissa biverkningar är typiska för anti HIV-läkemedel som tillhör samma grupp som PREZISTA.

Dessa är:

 • muskelvärk, ömhet eller svaghet. I sällsynta fall har muskelbesvären varit allvarliga.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur PREZISTA  ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och flaskan efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är darunavir. Varje tablett innehåller 400 mg darunavir (som etanolat).

 • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, kollodial vattenfri kiseldioxid, krospovidon, magnesiumstearat. Filmdrageringen innehåller poly(vinylalkohol) – delvis hydrolyserad, makrogol 3350, titandioxid (E171), talk, para orange (E110).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Filmdragerad, ljusorange, oval tablett med TMC tryckt på ena sidan och 400MG på andra sidan. 60 tabletter i en plastflaska.

PREZISTA finns också tillgängligt i styrkorna 75 mg, 150 mg, 300 mg, 600 mg och 800 mg filmdragerade tabletter och som 100 mg/ml oral suspension.

Innehavare av godkännande för försäljning

Janssen-Cilag International NV, Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, Belgien


Tillverkare:

Janssen-Cilag SpA, Via C. Janssen, Borgo San Michele, 04100 Latina, Italien


Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:


Sverige

Janssen-Cilag AB

Box 4042

SE-16904 Solna

Tel: +46 8 626 50 00


Denna bipacksedel ändrades senast 06/2017

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av