Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Multibic® 3mmol/l kalium

ReceptstatusFörmånsstatus
Fresenius Medical Care

Hemofiltrationsvätska
(klar och färglös lösning)

Hemofiltrationsvätska

ATC-kod: B05ZB
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen
  • Vad är en FASS-text?

Texten nedan gäller för:
Multibic® 2mmol/l kalium hemofiltrationsvätska ;
Multibic® 3mmol/l kalium hemofiltrationsvätska ;
Multibic® 4mmol/l kalium hemofiltrationsvätska ;
Multibic® kaliumfri hemofiltrationsvätska 

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2012-05-23

Indikationer

Akut njursvikt som kräver kontinuerlig hemofiltration.

Kontraindikationer

Kontraindikationer som beror på hemofiltrationsvätskan

Metabolisk alkalos, hypokalemi (gäller ej Multibic 4 mmol/l kalium), hyperkalemi (endast Multibic 4 mmol/l kalium).

Hemofiltrationsberoende kontraindikationer som härrör från själva tekniska proceduren

Njursvikt med ökad hyperkatabolism när uremiska symtom inte längre kan avhjälpas med hemofiltration. Bristfälligt blodflöde från vaskulärt tillträde. Vid hög risk för blödning på grund av systemisk antikoagulans.

Dosering

Multibic är endast indicerat för intravenös infusion. Den färdigberedda lösningen infunderas i extrakorporeala cirkulationen med hjälp av en doseringspump. Eftersom blodserum filtreras bort vid hemofiltration måste den filtrerade volymen minus den nödvändiga ultrafiltrationsvätskan ersättas i form av hemofiltrationsvätska. Vid akut njursvikt ska behandlingstiden begränsas och avslutas när njurfunktionen är helt återställd. Beroende på patientens metaboliska status är, om inget annat anges, 800 – 1400 ml/timme en lämplig dos till vuxna för att avlägsna metabola restprodukter. En maximal filtrationshastighet på 75 liter per dag rekommenderas. Klinisk erfarenhet från användning till barn saknas.

Varningar och försiktighet

Före infusion ska hemofiltrationsvätskan värmas med lämplig utrustning ungefär till kroppstemperatur. Hemofiltrationsvätskan får under inga omständigheter infunderas om temperaturen är lägre än rumstemperatur.

Uppvärmningen av hemofiltrationsvätskan ungefär till kroppstemperatur måste kontrolleras noga för att säkerställa att vätskan är klar och inte innehåller partiklar. När Multibic används vid kontinuerlig njurersättningsterapi (CRRT) har, i sällsynta fall, en vit fällning av kalciumkarbonat observerats i slangarna närmast pumpenheten och den enhet som värmer Multibic. Risken för att fällning ska uppstå är större om hemofiltrationsvätskan som pumpas in har högre temperatur än 25ºC. Multibic-lösningen i slangarna ska därför noggrant inspekteras visuellt var 30 min vid CRRT behandling för att säkerställa att lösningen i slangsystemet är klar och fri från fällning. Fällning kan uppstå avsevärt senare än vid behandlingsstart. Skulle fällning uppstå måste Multibic-lösningen och CRRT slangsystemet omedelbart ersättas och patienten noga övervakas.

Kaliumkoncentrationen i serum måste regelbundet kontrolleras före och under pågående hemofiltration. Patientens kaliumstatus och dess utveckling under hemofiltrationen måste beaktas. Om hypokalemi förekommer eller tenderar att utvecklas, kan tillägg av kalium behövas och/eller byte till en ersättningslösning innehållande högre kaliumkoncentration.

Multibic kaliumfri: Om hyperkalemi tenderar att utvecklas kan ökad filtrationshastighet vara nödvändig förutom normala rutiner för intensivvård.

Multibic 2/3/4 mmol/l kalium: Om hyperkalemi tenderar att utvecklas kan ökad filtrationshastighet och/eller byte till en ersättningslösning innehållande lägre kaliumkoncentration vara nödvändig förutom normala rutiner för intensivvård.

Dessutom bör följande parametrar monitoreras före och under pågående hemofiltration: Serumnivåer av natrium, kalcium, magnesium, fosfat, blodsocker, syrabas-status, urea- och kreatinin-nivåer, kroppsvikt och vätskebalans (för att möjliggöra tidig upptäckt av hyper- och dehydrering). Innan användning måste vätskepåsen inspekteras noga i enlighet med instruktionerna i Produktresumé.


Interaktioner

Med korrekt dosering av ersättningslösningen och strikt monitorering av de kliniskt-kemiska parametrarna samt vitala tecken undviks interaktioner med andra läkemedel. Följande interaktioner är tänkbara: Elektrolytsubstitution, parenteral näringstillförsel och andra infusioner som ges vid intensivvårdsenheter påverkar serumkomposition och vätskestatus hos patienten. Detta måste beaktas vid ordination av hemofiltrationsbehandling. Hemofiltrationsbehandling kan minska blodets koncentration av läkemedel. Detta gäller särskilt läkemedel med låg proteinbindningskapacitet, liten distributionsvolym, låga molekylvikter samt läkemedel som adsorberas till hemofiltret. Dessa läkemedel kan behöva dosanpassas. Toxiska digitaliseffeker kan maskeras av hyperkalemi, hypermagnesemi och hypokalcemi. Korrigering av dessa elektrolyter med hemofiltration kan utlösa tecken och symtom på digitalistoxicitet,
t ex hjärtarrytmi.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.

Klinisk erfarenhet saknas för närvarande. Den vätekarbonatbuffrade ersättningslösningen får endast användas efter avvägning mellan risker och fördelar för moder och barn.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVb.

Klinisk erfarenhet saknas för närvarande. Den vätekarbonatbuffrade ersättningslösningen får endast användas efter avvägning mellan risker och fördelar för moder och barn.

Biverkningar

Biverkningar såsom illamående, kräkningar, muskelkramp,
hypotension eller hypertension kan orsakas av själva behandlingen eller utlösas av ersättningsvätskan. I allmänhet tolereras vätekarbonatbuffrad hemofiltration bra.

Följande potentiella biverkningar från behandlingen kan dock förekomma:
Hyper- eller hypohydrering, elektrolytstörningar (t ex hypokalemi), hypofosfatemi, hyperglykemi och metabolisk alkalos.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Vid rekommenderade doser finns inga rapporter om akuta situationer. Dessutom kan administrering av vätskan avbrytas när som helst. Om vätskebalansen inte är korrekt beräknad och monitorerad kan hyperhydrering eller dehydrering uppträda med cirkulatoriska reaktioner som följd. Dessa
reaktioner kan visa sig som förändringar i blodtryck, centrala ventrycket, hjärtfrekvens och lungartärtryck. Hyperhydrering kan leda till kronisk hjärtinsufficiens och/eller lungstas. Vid fall av hyperhydrering ska ultrafiltrationen ökas och mängden och hastigheten av infunderad ersättningslösning minskas. Vid uttalad dehydrering ska ultrafiltrationen minskas eller avbrytas och mängden ersättningslösning ska ökas till lämplig volym. Överdosering kan resultera i störningar i elektrolytkoncentrationer och syra-basbalansen, t ex kan det uppstå en för hög dos av vätekarbonat vid administrering av en orimligt stor mängd ersättningslösning. Detta kan eventuellt leda till metabolisk alkalos, en minskning av joniserat kalcium eller tetani.

Farmakodynamik

Under kontinuerlig hemofiltration förs vatten och upplösta ämnen såsom uremiska toxiner, elektrolyter och vätekarbonat (bikarbonat) bort från blodet genom ultrafiltration. Ultrafiltratet ersätts med en lösning (hemofiltrationsvätska) innehållande en balanserad elektrolyt- och buffertsammansättning. Den färdigberedda hemofiltrationsvätskan är en vätekarbonatbuffrad ersättningslösning avsedd för intravenös administrering vid behandling av akut njursvikt av olika genes genom kontinuerlig hemofiltration.

Elektrolyterna Na+, K+, Mg2+, Ca2+, Cl- och vätekarbonat är oumbärliga för bibehållande och korrigering av vätske- och elektrolythomeostas (blodvolym,
osmotisk jämvikt, syra-bas-balans).


Farmakokinetik

Färdigberedd hemofiltrationsvätska får endast ges intravenöst. Distributionen av elektrolyter och vätekarbonat regleras efter behov, metaboliskt tillstånd och återstående njurfunktion. Glukos är den enda aktiva substansen i ersättningslösningen som metaboliseras. Elimination av vatten och elektrolyter beror på cellulärt behov, metaboliskt tillstånd, återstående njurfunktion och på andra typer av vätskeförluster (t ex via tarm, lunga och hud).


Innehåll


Multibic tillhandahålls i en dubbelkammarpåse. Den ena kammaren innehåller 4,75 liter alkalisk vätekarbonatlösning, den andra kammaren innehåller 0,25 liter sur glukosbaserad elektrolytlösning.

1000 ml bruksfärdig Multibic lösning innehåller

Multibic

kaliumfri

Multibic 2 mmol/l

kalium

Multibic 3 mmol/l

kalium

Multibic 4 mmol/l

kalium

Natriumklorid

6,136 g

6,136 g

6,136 g

6,136 g

Kaliumklorid

 

0,1491 g

0,2237 g

0,2982 g

Natriumvätekarbonat

2,940 g

2,940 g

2,940 g

2,940 g

Kalciumkloriddihydrat

0,2205 g

0,2205 g

0,2205 g

0,2205 g

Magnesiumkloridhexahydrat

0,1017 g

0,1017 g

0,1017 g

0,1017 g

Glukosmonohydrat

1,100 g

1,100 g

1,100 g

1,100 g

(motsvarande glukos)

1,000 g

1,000 g

1,000 g

1,000 g

Na+

140 mmol

140 mmol

140 mmol

140 mmol

K+

 

2,0 mmol

3,0 mmol

4,0 mmol

Ca2+

1,5 mmol

1,5 mmol

1,5 mmol

1,5 mmol

Mg2+

0,50 mmol

0,50 mmol

0,50 mmol

0,50 mmol

Cl-

109 mmol

111 mmol

112 mmol

113 mmol

HCO3-

35 mmol

35 mmol

35 mmol

35 mmol

Glukos

5,55 mmol

5,55 mmol

5,55 mmol

5,55 mmol

Teoretisk osmolaritet

292 mosm/l

296 mosm/l

298 mosm/l

300 mosm/l

pH ≈ 7,40

Dessutom ingår saltsyra, koldioxid och vatten för injektionsvätskor.

Blandbarhet

Eftersom det saknas kompatibilitetsstudier får denna lösning inte blandas med andra läkemedel. Om en tillsats görs måste man först utvärdera kompatibiliteten mellan denna tillsats och ersättningslösningen. Tillsatsen får bara göras efter noggrann blandning av innehållet i de båda kamrarna.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hemofiltrationsvätskan får endast användas om den är klar och färglös och om påsen och förslutningarna är oskadade och intakta. Om det råder något tvivel ska ansvarig läkare avgöra om hemo-filtrationsvätskan kan användas. Ytterhöljet får inte tas bort förrän strax före användning. Plastförpackningar kan ibland skadas under transport eller förvaring. Detta kan leda till kontamination och växt av mikroorganismer eller svamp i hemofiltrationssvätskan. Alla förpackningar måste därför noggrant inspekteras visuellt med avseende på skador innan påsen ansluts och hemofiltrationsvätskan används. Även små skador vid förslutningen, vid svetsning och hörn på förpackningen måste uppmärksammas på grund av risken för konta-
mination. Lösningarna från dubbelkammarpåsens båda kamrar måste blandas noga före användning för att erhålla den färdigberedda lösningen. Före infusion ska den färdigberedda hemofiltrationsvätskan värmas med lämplig utrustning ungefär till kroppstemperatur. Hemofiltrationsvätskan får under inga omständigheter infunderas om temperaturen är lägre än rumstemperatur.

Den färdigberedda lösningen har uppvisat kemisk-fysikalisk stabilitet under 48 timmar vid 25 °C. Andra användningssätt (längre tid än 48 timmar när behandlingstiden är inräknad eller högre temperatur än 25 °C på vätskan som pumpas in) sker på användarens ansvar.

Ur mikrobiologisk synvinkel och eftersom lösningen innehåller vätekarbonat bör produkten användas omedelbart efter koppling till hemofiltrationssystemet. Andra användningssätt sker på användarens ansvar.

Förvaras vid lägst +4 °C

Förpackningsinformation


MULTIBIC® 2MMOL/L KALIUM
Hemofiltrationsvätska  (klar och färglös lösning)
2 x 5000 milliliter påse (fri prissättning), EF

MULTIBIC® 3MMOL/L KALIUM
Hemofiltrationsvätska  (klar och färglös lösning)
2 x 5000 milliliter påse (fri prissättning), EF

MULTIBIC® 4MMOL/L KALIUM
Hemofiltrationsvätska  (klar och färglös lösning)
2 x 5000 milliliter påse (fri prissättning), EF

MULTIBIC® KALIUMFRI
Hemofiltrationsvätska  (klar och färglös lösning)
2 x 5000 milliliter påse (fri prissättning), EF

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av