Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2017-03-28
Dosering
behandlingstid
2017-03-28
Biverkningar
Perikardiell effusion är en ny vanlig biverkan
2017-03-28
Graviditet
Minskad fertilitet observerades i en studie där både han- och honråttor exponerades för O-desmetylvenlafaxin. Relevansen av detta fynd för människa är okänd.
2017-03-28
Biverkningar
Nya biverkningar:
Mani, Apati, Anorgasmi, sedation,Tardiv dyskinesi, Onormal ackommodation, Torsade de pointes, Förlängd QT-tid, Interstitiell lungsjukdom, Hypertoni, Mukosal blödning
2017-03-28
Interaktioner
Risken för QTc-förlängning och/eller kammararytmi (t.ex. TdP) ökar vid samtidig användning av andra läkemedel som förlänger QTc-intervallet. Samtidig användning av sådana läkemedel ska undvikas.

In vivo-studier tyder på att venlafaxin är en relativt svag CYP2D6-hämmare.

Efter marknadsintroduktionen har oönskade graviditeter rapporterats hos patienter som tagit p-piller under behandlingen med venlafaxin.
2017-03-28
Graviditet
Minskad fertilitet observerades i en studie där både han- och honråttor exponerades för O-desmetylvenlafaxin. Relevansen av detta fynd för människa är okänd.
2017-03-28
Interaktioner
Risken för QTc-förlängning och/eller kammararytmi (t.ex. TdP) ökar vid samtidig användning av andra läkemedel som förlänger QTc-intervallet. Samtidig användning av sådana läkemedel ska undvikas.

In vivo-studier tyder på att venlafaxin är en relativt svag CYP2D6-hämmare.

Efter marknadsintroduktionen har oönskade graviditeter rapporterats hos patienter som tagit p-piller under behandlingen med venlafaxin.
2017-03-28
Varningar och försiktighet
Ny information om serotonergt syndrom vid samtidig använding av venlafaxin och andra läkemedel som påverkar serotonerga neurotransmittorsystem.

Vid uppföljning efter godkännandet har fall av QTc-förlängning, torsade de pointes (TdP), kammartakykardi och dödlig hjärtarytmi rapporterats vid användning av venlafaxin, speciellt vid överdosering eller hos patienter med andra riskfaktorer för QTc-förlängning/TdP.

Blödningar relaterade till SSRI- och SNRI-behandling varierar från ekkymos, hematom, epistaxis och petechier till gastrointestinal och livshotande blödningar.

Falskt positiva testsvar vid urinanalyser av fencyclidin (PCP) och amfetamin med immunoassay screening har rapporterats hos patienter som tar venlafaxin.
2017-03-28
Biverkningar
Nya biverkningar:
Mani, Apati, Anorgasmi, sedation,Tardiv dyskinesi, Onormal ackommodation, Torsade de pointes, Förlängd QT-tid, Interstitiell lungsjukdom, Hypertoni, Mukosal blödning
2017-03-28
Interaktioner
Risken för QTc-förlängning och/eller kammararytmi (t.ex. TdP) ökar vid samtidig användning av andra läkemedel som förlänger QTc-intervallet. Samtidig användning av sådana läkemedel ska undvikas.

In vivo-studier tyder på att venlafaxin är en relativt svag CYP2D6-hämmare.

Efter marknadsintroduktionen har oönskade graviditeter rapporterats hos patienter som tagit p-piller under behandlingen med venlafaxin.
2017-03-28
Biverkningar
Nya biverkningar:
Mani, Apati, Anorgasmi, sedation,Tardiv dyskinesi, Onormal ackommodation, Torsade de pointes, Förlängd QT-tid, Interstitiell lungsjukdom, Hypertoni, Mukosal blödning
2017-03-28
Graviditet
Minskad fertilitet observerades i en studie där både han- och honråttor exponerades för O-desmetylvenlafaxin. Relevansen av detta fynd för människa är okänd.
2017-03-28
Varningar och försiktighet
Ny information om serotonergt syndrom vid samtidig använding av venlafaxin och andra läkemedel som påverkar serotonerga neurotransmittorsystem.

Vid uppföljning efter godkännandet har fall av QTc-förlängning, torsade de pointes (TdP), kammartakykardi och dödlig hjärtarytmi rapporterats vid användning av venlafaxin, speciellt vid överdosering eller hos patienter med andra riskfaktorer för QTc-förlängning/TdP.

Blödningar relaterade till SSRI- och SNRI-behandling varierar från ekkymos, hematom, epistaxis och petechier till gastrointestinal och livshotande blödningar.

Falskt positiva testsvar vid urinanalyser av fencyclidin (PCP) och amfetamin med immunoassay screening har rapporterats hos patienter som tar venlafaxin.
2017-03-28
Varningar och försiktighet
Ny information om serotonergt syndrom vid samtidig använding av venlafaxin och andra läkemedel som påverkar serotonerga neurotransmittorsystem.

Vid uppföljning efter godkännandet har fall av QTc-förlängning, torsade de pointes (TdP), kammartakykardi och dödlig hjärtarytmi rapporterats vid användning av venlafaxin, speciellt vid överdosering eller hos patienter med andra riskfaktorer för QTc-förlängning/TdP.

Blödningar relaterade till SSRI- och SNRI-behandling varierar från ekkymos, hematom, epistaxis och petechier till gastrointestinal och livshotande blödningar.

Falskt positiva testsvar vid urinanalyser av fencyclidin (PCP) och amfetamin med immunoassay screening har rapporterats hos patienter som tar venlafaxin.
2017-03-28
Biverkningar
Opportunistisk infektion, Pneumo-cystis jirovecii-pneumoni, Myelodysplastiskt syndrom, akut myeloisk leukemi, Pancytopeni, Benmärgssvikt, Huvudvärk, Yrsel, Förmaks-flimmer, Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys och Njursvikt.
2017-03-28
Varningar och försiktighet
Allvarliga och dödliga infektioner, tex med Pneumocystis jirovecii pneumoni, varicella zoster och cytomegalovirus. Kontroll av symtom från andningsvägarna är nödvändigt.
Reaktivering av hepatit B efter behandling. Patienter bör testas för HBV-infektion innan behandling.
Stevens-Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys har rapporterats.
2017-03-28
Biverkningar
Opportunistisk infektion, myelodysplastiskt syndrom, Stevens-Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys.
2017-03-28
Varningar och försiktighet
Allvarliga och dödliga infektioner, tex med Pneumocystis jirovecci, varicella zoster och CMV. Kontroll av symtom från andningsvägarna nödvändigt.
Reaktivering av hepatit B efter behandling. Patienter bör testas för HBV-infektion innan behandling.
Stevens-Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys har rapporterats.
2017-03-27
Varningar och försiktighet
Uppkomst av ett febrilt generaliserat erytem i samband med pustler vid behandlingsstart kan vara ett symtom på akut generaliserad exantematisk pustulos (AGEP). Vid AGEP-diagnos ska flukloxacillin sättas ut och all efterföljande administrering av flukloxacillin är kontraindicerad.
2017-03-27
Varningar och försiktighet
Uppkomst av ett febrilt generaliserat erytem i samband med pustler vid behandlingsstart kan vara ett symtom på akut generaliserad exantematisk pustulos (AGEP). Vid AGEP-diagnos ska flukloxacillin sättas ut och all efterföljande administrering av flukloxacillin är kontraindicerad.