Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2017-01-18
Interaktioner
Om samtidig behandling med leverenzyminducerande läkemedel pågår längre än de aktiva tabletterna i p-pillerförpackningen med 21 + 7 tabletter, måste placebotabletterna kastas och nästa p-pillerförpackning påbörjas omedelbart.
2017-01-17
Varningar och försiktighet
Dokumentet har blivit uppdaterat med alla NovoMix produkter i samma dokument. Avsnitt angående oavsiktlig förväxling/felmedicinering har blivit tillagd.
2017-01-17
Varningar och försiktighet
Texten har uppdaterats för att innehålla information om både NovoMix Penfill och NovoMix FlexPen.
2017-01-17
Varningar och försiktighet
Dopaminergt dysregleringssyndrom (DDS) är en beroendestörning som leder till överdriven användning av produkten, vilket ses hos vissa patienter som behandlas med apomorfin. Innan behandlingen inleds ska patienter och vårdgivare varnas för den potentiella risken för DDS.
2017-01-17
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarhet förlängd från 2 år till 3 år.
2017-01-17
Varningar och försiktighet
Dopaminergt dysregleringssyndrom (DDS) är en beroendestörning som leder till överdriven användning av produkten, vilket ses hos vissa patienter som behandlas med apomorfin. Innan behandlingen inleds ska patienter och vårdgivare varnas för den potentiella risken för DDS.
2017-01-17
Biverkningar
Hela avsnittet inklusive tabell har blivit uppdaterad med ny text.
2017-01-17
Biverkningar
Hela avsnittet inklusive tabell har blivit uppdaterad med ny text.
2017-01-17
Biverkningar
Hela avsnittet inklusive tabell har blivit uppdaterad med ny text.
2017-01-17
Biverkningar
Hela avsnittet inklusive tabell har blivit uppdaterad med ny text.
2017-01-17
Produkt utgår
Oxikodon Depot Evolan kommer att utgå 2017-01-16. Oxikodon Depot Evolan kommer att avregistreras 2017-01-16. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2017-01-17
Produkt utgår
Oxikodon Depot Evolan kommer att utgå 2017-01-16. Oxikodon Depot Evolan kommer att avregistreras 2017-01-16. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2017-01-17
Produkt utgår
Oxikodon Depot Evolan kommer att utgå 2017-01-16. Oxikodon Depot Evolan kommer att avregistreras 2017-01-16. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2017-01-16
Interaktioner
Prevenar 13 kan också ges tillsammans med tetanustoxoidkonjugerat polysackaridvaccin mot meningokocker serogrupp A, C, W och Y till barn i åldern 12–23 månader som fått adekvat grundimmunisering med Prevenar 13 (enligt lokala rekommendationer).
2017-01-16
Interaktioner
Prevenar 13 kan också ges tillsammans med tetanustoxoidkonjugerat polysackaridvaccin mot meningokocker serogrupp A, C, W och Y till barn i åldern 12–23 månader som fått adekvat grundimmunisering med Prevenar 13 (enligt lokala rekommendationer).
2017-01-16
Interaktioner
Prevenar 13 kan också ges tillsammans med tetanustoxoidkonjugerat polysackaridvaccin mot meningokocker serogrupp A, C, W och Y till barn i åldern 12–23 månader som fått adekvat grundimmunisering med Prevenar 13 (enligt lokala rekommendationer).
2017-01-16
Biverkningar
Ny biverkning för hydroklortiazid:
akut myopi och akut trångvinkelglaukom
2017-01-16
Indikationer
Desloratadin Stada är avsett för vuxna och ungdomar 12 år och äldre
2017-01-16
Graviditet
Djurstudier tyder inte på direkta eller indirekta reproduktionstoxikologiska effekter. Som försiktighetsåtgärd bör man undvika användning av desloratadin under graviditet.
2017-01-16
Biverkningar
nya biverkningar: huvudvärk, QT-förlängning, muntorrhet, illamående, fotosensititet, trötthet