Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2018-01-17
Varningar och försiktighet
Risken för myopati, inkluderande rabdomyolys, kan öka vid samtidig användning av fusidinsyra och stationer.
Simvastatin ska inte ges tillsammans med systemiska formuleringar av fusidinsyra eller inom 7 dagar efter avslutad behandling med fusidinsyra.
2018-01-17
Varningar och försiktighet
Risken för myopati, inkluderande rabdomyolys, kan öka vid samtidig användning av fusidinsyra och stationer.
Simvastatin ska inte ges tillsammans med systemiska formuleringar av fusidinsyra eller inom 7 dagar efter avslutad behandling med fusidinsyra.
2018-01-17
Varningar och försiktighet
Risken för myopati, inkluderande rabdomyolys, kan öka vid samtidig användning av fusidinsyra och stationer.
Simvastatin ska inte ges tillsammans med systemiska formuleringar av fusidinsyra eller inom 7 dagar efter avslutad behandling med fusidinsyra.
2018-01-16
Orkambi, Filmdragerad tablett 200 mg/125 mg
Vertex Pharmaceuticals Europe
Indikationer
Orkambi är nu indicerat för behandling av cystisk fibros (CF) hos patienter från 6 år.
2018-01-16
Orkambi, Filmdragerad tablett 200 mg/125 mg
Vertex Pharmaceuticals Europe
Varningar och försiktighet
En kortvarig minskning i FEV1 har observerats hos vissa patienter efter insättande av lumakaftor/ivakaftor.
2018-01-15
Kontraindikationer
Nya kontraindikationer: Ileus, obstruktiva gastrointestinala störningar.
Känd eller misstänkt tarmperforation och obstruktion.
2018-01-15
Kontraindikationer
Nya kontraindikationer: Ileus, obstruktiva gastrointestinala störningar.
Känd eller misstänkt tarmperforation och obstruktion.
2018-01-15
Interaktioner
Interaktioner kan ske med grapefruktjuice (inhibitor av cytokrom P450-enzym).
2018-01-15
Interaktioner
Interaktioner kan ske med grapefruktjuice (inhibitor av cytokrom P450-enzym).
2018-01-15
Varningar och försiktighet
Eventuella konsekvenser för patienter med långt QT-syndrom kan inte uteslutas.
2018-01-15
Varningar och försiktighet
Eventuella konsekvenser för patienter med långt QT-syndrom kan inte uteslutas.
2018-01-15
Dosering
Hos patienter med kronisk respiratorisk insufficiens rekommenderas en lägre dos.
2018-01-15
Dosering
Hos patienter med kronisk respiratorisk insufficiens rekommenderas en lägre dos.
2018-01-15
Interaktioner
Samtidig administrering av muskelavslappnande medel kan förstärka den muskelavslappnande effekten och öka fallrisken, speciellt hos äldre patienter och vid högre doser.
2018-01-15
Interaktioner
Samtidig administrering av muskelavslappnande medel kan förstärka den muskelavslappnande effekten och öka fallrisken, speciellt hos äldre patienter och vid högre doser.
2018-01-15
Varningar och försiktighet
Flera epidemiologiska studier visar ökat antal fall av självmord och självmordsförsök hos patienter med eller utan depression, som behandlats med benzodiazepiner eller andra sömnmedel inklusive zolpidem. Emellertid kan inga orsakssamband visas.
2018-01-15
Varningar och försiktighet
Flera epidemiologiska studier visar ökat antal fall av självmord och självmordsförsök hos patienter med eller utan depression, som behandlats med benzodiazepiner eller andra sömnmedel inklusive zolpidem. Emellertid kan inga orsakssamband visas.
2018-01-15
Varningar och försiktighet
Om dystoni inträffar bör den dopaminerga behandlingsregimen ses över och justering av pramipexoldosen övervägas.
2018-01-15
Varningar och försiktighet
Om dystoni inträffar bör den dopaminerga behandlingsregimen ses över och justering av pramipexoldosen övervägas.
2018-01-15
Varningar och försiktighet
Om dystoni inträffar bör den dopaminerga behandlingsregimen ses över och justering av pramipexoldosen övervägas.